KÄYTTÖEHDOT
(jäljempänä sopimus)

Yleiset määritelmät

Vedonlyöntiyhtiö – 1xBitin internetresurssi (jäljempänä “yhtiö”), joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuksia vedonlyöntiin verkossa.

Yhtiön pääasiallinen brändi – osatekijöiden kokonaisuus, joka erottaa yhtiön muista yhtiöistä ja tekee siitä asiakkaille helposti tunnistettavan. Tässä kumppanuusohjelmassa yhtiön pääasiallinen brändi (jäljempänä yhtiön brändi) on 1xBit.

Yhtiön sivusto tai resurssi (jäljempänä myös 1xBit) – yhtiön yksi tai useampi sivusto, jonka verkkotunnus sisältää yhtiön brändin kokonaan tai osittain.

Yhtiön tuotteet – Palvelu tai palvelukokonaisuus, jonka yhtiön resurssit tarjoavat asiakkaille.

Kumppanuusohjelma – yhtiön ja kumppanin välinen tietynlainen yhteistyö, joka toimeenpannaan yhtiön resurssien kautta (nimenomaisesti osoitteessa https://partners1xbit.com/), ja jonka mukaisesti kumppani voi mainostaa omia resurssejaan käyttäen yhtiön palveluja ja saada vastineeksi ansiotuloa. Tässä tarkoitetun yhteistyön perusperiaatteet on esitelty alla ja kumppanin katsotaan hyväksyneen ne siitä hetkestä lähtien, kun kumppani rekisteröityy kumppanuusohjelmaan osoitteessa https://partners1xbit.com/.

Kumppani – webmaster (yksilö tai rekisteröity yhtiö), joka täyttää osoitteessa partners1xbit.com määritetyt kumppanuusohjelman ehdot, ja jonka päätavoitteena on suositella uusia asiakkaita yhtiön sivustolle sekä mainostaa yhtiön tuotteita.

Kumppanuustili – kumppanin henkilökohtainen tili kumppanuusohjelmassa.

Uudet asiakkaat – asiakkaat, joilla ei ole ollut aiemmin pelaajatiliä millään 1xBitin sivustolla, ja joille kumppani on esitellyt yhtiön sivuston määrättyjen keinojen avulla, ja jotka ovat rekisteröineet pelaajatilin 1xBitille sekä tehneet ensitalletuksen.

Suosituslinkki – linkki yhtiön sivustolle, jossa on kumppanin yksilöllinen tunnus.

Ansiot – kumppanin rahalliset ansiot, jotka hän saa provisiona perustuen tuottoon, jonka yhtiö saa kumppanin suosittelemista uusista asiakkaista.

Maksu – ansiot, jotka siirretään kumppanille kumppanuusohjelman sisäiseltä tililtä ulkoista maksujärjestelmää käyttäen.

Raportointikausi – tietty aikaväli, jolta kumppani voi seurata työnsä tuloksia kumppanuusohjelmassa.

Mainosmateriaalit – mainontaan tarkoitetut materiaalit, jotka ovat kirjallisessa, graafisessa, auditiivisessa tai videomuodossa tai yhdistävät useampaa muotoa, ja jotka toimivat internetissä yhtiön tuotteiden markkinointitarkoituksessa.

Sopimuksen käyttöehdot

1. Yleiset ehdot

1.1. Kumppani lukee, ymmärtää ja hyväksyy kumppanuusohjelman käyttöehdot ennen yhteistyön aloittamista yhtiöllä.

1.2. Vain 18 vuotta täyttänyt asiakas voi tulla kumppanuusohjelman jäseneksi ja täyttää sen ehdot.

Yhtiö ei ole vastuussa kolmansille osapuolille, mikäli kumppani ei noudata ikärajoitusten ehtoja. Jos näitä ehtoja rikotaan, yhtiöllä on oikeus olla maksamatta ansioita kumppanille sekä jäädyttää kumppanin tili.

1.3. Kumppani kantaa täyden vastuun henkilötietojen turvallisuudesta ja varastoinnista, mukaan lukien käyttäjänimet ja salasanat. Yhtiö ei ole vastuussa, mikäli kumppani kadottaa henkilötietoja ja/tai luovuttaa niitä kolmansille osapuolille.

1.4. Kumppanuusohjelman nojalla yhtiö pidättää oikeuden kieltäytyä yhteistyöstä kenen tahansa kumppanin kanssa. Yhtiö ei ole velvollinen perustelemaan kieltäytymistään.

1.5. Yhtiöllä on oikeus tehdä muutoksia tähän sopimukseen. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan kumppanin kumppanuustilillä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen aina, kun mahdollista.

Sopimuksen voimassa oleva versio on se, joka on julkaistu kumppanuusohjelmasivustolla.

1.6. Kumppani voi rekisteröityä kumppanuusohjelmaan vain kerran. Uudelleen rekisteröityminen, mukaan lukien alikumppanuus, on ankarasti kielletty.

2. Mainosmateriaalien jakaminen

2.1. Kumppanuusohjelman tarkoittama yhteistyö kumppanin kanssa edellyttää mainosmateriaalien jakamista kumppanin resurssiin/resursseihin.

2.2. Kumppanin on toimittava seuraavasti jakaessaan mainosmateriaaleja: kumppanin tulee noudattaa tarkasti sen maan voimassa olevaa lainsäädäntöä, jossa mainosmateriaaleja jaetaan säätelyelinten vaatimukset ja eettiset standardit huomioiden, sekä käyttää vain yhtiön moderoimia ja hyväksymiä mainosmateriaaleja.

2.3. Valmistellessaan omia mainosmateriaaleja kumppanin on esitettävä kyseiset mainosmateriaalit kumppanuusohjelman edustajalle moderointia ja hyväksyntää varten. Jos tätä sopimuksen ehtoa rikotaan, kumppani kohtaa sopimuksen kohdassa 2.8 määritetyt seuraukset.

2.4. Kumppani sitoutuu valvomaan resursseissaan (sivustot, sosiaaliset verkostot, pikaviestimet jne.) jaettujen mainosmateriaalien asiallisuutta ja virheettömyyttä *

*Asiattomia mainosmateriaaleja ovat:

– kampanjoiden, bonusten ja erikoistarjousten virheelliset ehdot;

– vanhentuneet luovat ideat;

– yhtiön vanhentuneen logon sisältävät mainosmateriaalit;

– mainosmateriaalit, joissa on yhtiön tai jonkin sen brändin nimi ja joissa on kilpailijoiden sivustoille ohjaavia linkkejä.


Jos mainosmateriaaleja pidetään asiattomina, yhtiöllä on oikeus arvioida välittömästi uudelleen sopimuksen ehtoja kumppanin kanssa sekä estää kumppanin tili.

2.5. Kumppani on kokonaan ja yksinomaisesti vastuussa resurssin/resurssien toiminnasta ja sisällöstä, joissa mainosmateriaaleja on jaettu.

2.6. Kumppani pyrkii estämään sellaisten materiaalien jakamista resurssiinsa/resursseihinsa, jotka ovat loukkaavia, ikärajoitettuja, laittomia, vahingollisia, uhkaavia, säädyttömiä, rodullisesti tai etnisesti suvaitsemattomia tai muutoin syrjiviä, väkivaltaisia, poliittisesti epäkorrekteja tai muutoin kiistanalaisia, taikka yhtiön tai kolmansien osapuolien oikeuksia loukkaavia.

2.7. Kumppani ei saa jakaa yhtiön sivustoa mainostavia materiaaleja tai sisältöä maissa, joissa se on kielletty, mukaan lukien maat, joissa sääntelynormistoa parhaillaan kehitetään.

2.8. Yhtiö ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten kanteista, jotka koskevat kumppanin resurssia/resursseja, tuotteita tai palveluita.

Jos todetaan, että kumppanin resurssissa/resursseissa on tätä sopimusta rikkovia mainosmateriaaleja, kumppanille lähetetään varoitus ja pyyntö korvata tällaiset materiaalit. Kumppani sitoutuu korjaamaan ongelman 5 (viiden) arkipäivän kuluessa.

Jos ongelma ei ratkea, yhtiö pidättää kumppanuusohjelman nojalla oikeuden estää kumppanin maksut, kunnes ongelma on korjattu.

Jos tätä sopimuksen ehtoa rikotaan toistuvasti, yhtiöllä on kumppanuusohjelman nojalla oikeus arvioida uudelleen yhteistyön ehtoja.

3. Liikennelähteet

3.1. Rekisteröityessään kumppani sitoutuu antamaan kattavat tiedot liikennelähteistä, joita kumppani aikoo käyttää tehdessään yhteistyötä yhtiön kanssa.

3.2. Kumppani on vastuussa, jos liikennelähteitä salataan tahallisesti. Mikäli kumppanin todetaan tahallisesti salanneen liikennelähteitä, yhtiö pidättää oikeuden estää maksut ja arvioida uudelleen yhteistyön ehtoja kumppanin kanssa.

3.3. Yhtiön moderointiosasto valvoo kumppanin ohjeidenmukaista liikennelähteiden käyttöä. Kumppani voi ottaa yhteyttä kumppanuusohjelman tukeen tarkennuksia varten.

4. Yhtiön immateriaalioikeuksien käytön rajoitukset

4.1. Kumppani ei saa kopioida kokonaan tai osittain yhtiön pääasiallisen brändin sivustojen tai yksittäisten aloitussivujen ulkoasua, eikä yhtiön rekisteröimiä tuotenimien ja tuotemerkkien sivustoja. Kumppanin sivustot tai aloitussivut eivät myöskään saa antaa vaikutelmaa, että yhtiön pääasiallinen brändi tai siihen liittyvät brändit hallinnoivat niitä tai ovat yhteydessä niihin.

4.2. Kumppanilla ei ole oikeutta käyttää yhtiön logoja, grafiikkaa ja mainosmateriaaleja ilman yhtiön edustajien suostumusta, lukuun ottamatta kumppanuusohjelman ohessa saatuja materiaaleja.

4.3. Kumppani sitoutuu siihen, ettei rekisteröi tai käytä sivustonsa nimessä (verkkotunnuksen nimessä), sisäisillä sivuillaan tai mobiilisovelluksissaan yhtiön pääasiallisen brändin tai yhtiön muiden brändien nimien muunnoksia. ”Muunnos” tarkoittaa nimeä, joka sisältää tai koostuu yhtiön jonkin brändin nimestä, tai on niin samankaltainen yhtiön tuotemerkin nimen kanssa, että se voi aiheuttaa sekaannusta. Kumppani hyväksyy, että yhtiöllä on oikeus määritellä sekaannuksen aiheutumisen todennäköisyys.

4.4. Kumppani ei saa hankkia/rekisteröidä/ottaa sellaisia avainsanoja, hakusanoja tai muita tunnisteita hakukoneiden, portaalien, mainospalveluiden tai muiden haku-/lähdepalveluiden käyttöön, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia kuin yhtiön tuotenimet (tuotemerkit) tai yhtiön omistaman brändin nimi. Tämä koskee myös sellaisia kumppanin sivuston metatunnisteita, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia kuin yhtiön jokin tuotenimi (tuotemerkki).

Kumppanilla ei ole oikeutta luoda sivuja ja/tai sosiaalisten verkostojen ryhmiä (mukaan lukien mm. Facebook, Twitter, jne.), jotka voidaan tulkita väärin yhtiön ja/tai yhtiön jonkin brändin sivuiksi tai sosiaalisten verkostojen ryhmiksi.

Kumppani sitoutuu myös olemaan luomatta tai jakamatta mobiili-/verkkosovelluksia tai sivustoja, jotka voidaan tulkita väärin yhtiön brändien sovelluksiksi tai sivustoiksi.

4.5. Mikäli jotakin tämän sopimuksen kohdista 4.1 – 4.4 rikotaan, yhtiöllä on oikeus arvioida uudelleen yhteistyötä kumppanin kanssa.

5. Kilpailu

5.1. Kumppani sitoutuu olemaan jakamatta tai levittämättä mainosmateriaaleja yhtiön hallinnon, johtajien tai muiden työntekijöiden nimissä ja erityisesti kumppanuusohjelman nimissä. Kaikki yhtiön nimissä asiakkaille jaettavat mainos- ja muut materiaalit on lähetettävä yhtiön sivustolla mainituista virallisista sähköpostiosoitteista.

5.2. Kumppanilla ei ole oikeutta ottaa yhteyttä mahdollisiin asiakkaisiin tavalla, josta syntyy kilpailuasetelma kumppanin ja yhtiön sivuston/sivustojen tarjoamien kampanjoiden välillä.

5.3. Kumppani ei saa käyttää yhtiön mainostamiseen roskapostia tai kontekstuaalista mainontaa, jossa on mainittu jokin yhtiön brändeistä, eikä uuteen ikkunaan tai välilehteen avautuvia (clickunder ja popunder) tai muita näiden tyyppisiä mainosformaatteja.

5.4. Kumppani sitoutuu olemaan tarjoamatta yhtiön mahdolliselle uudelle asiakkaalle rahallisia tai muunlaisia kannustimia rekisteröitymisestä, talletuksen tekemisestä tai muusta toiminnasta ilman yhtiön kumppanuusohjelmaan kuuluvaa aiempaa kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta tavanomaisia kampanjaohjelmia, joita yhtiö tarjoaa kumppanuusohjelman kautta ajoittain.

5.5. Kumppani ei saa rekisteröidä omaa pelaajatiliä yhtiölle suosituslinkin kautta tai tehdä salaa yhteistyötä toisten asiakkaiden kanssa.

5.6. Kumppani ei saa käyttää evästeiden piilotusta (cookie stuffing), eli:

- 1xBit sivuston avautuminen nollakokoiseen iframeen tai näkymättömään alueeseen;

- tämänkaltaisten tunnisteiden, evästekoodien ja muiden manipulointien käyttö

5.7. Mikäli jotakin tämän sopimuksen kohdista 5.1 – 5.6 rikotaan, yhtiöllä on oikeus arvioida uudelleen yhteistyötä kumppanin kanssa ja sulkea kumppanin tili.

6. Luottamukselliset tiedot

6.1. Tämän sopimuksen voimassaolon aikana kumppani saa tietoonsa luottamuksellisia tietoja yhtiön liiketoiminnasta, sen toiminnoista, teknologioista ja kumppanuusohjelmasta (mukaan lukien esimerkiksi kumppanin saamat ansiot ja muut provisiot kumppanuusohjelman myötä).

6.2. Kumppani ei saa paljastaa tai siirtää luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille ilman, että kumppani on saanut aiemman kirjallisen suostumuksen yhtiöltä. Kumppani saa käyttää luottamuksellisia tietoja vain tämän sopimuksen päämäärien saavuttamiseksi. Kumppanin vaitiolovelvollisuus jatkuu sopimuksen päättymisen jälkeen.

6.3. Mikäli jotakin tämän sopimuksen kohdista 6.1 – 6.2 rikotaan, yhtiöllä on oikeus päättää sopimus kumppanin kanssa ja toimeenpanna luottamuksellisten tietojen suojaamista koskevien lakien tarkoittamia rangaistuksia.

7. Provisio uusien asiakkaiden suosittelemisesta

7.1. Kumppanin ansioita ei ole sidottu kiinteään arvoon vaan ne riippuvat tuloista, joita yhtiö saa uusista asiakkaista, jotka ovat rekisteröityneet kumppanin suosituslinkin kautta, sekä liikenteen laadusta.

7.2 Välittömästi rekisteröitymisen jälkeen uusi kumppani on oikeutettu 25 %:n (kahdenkymmenenviiden prosentin) provisioon yhtiön nettotuotosta, jonka yhtiö saa kumppanin suosittelemista uusista asiakkaista. Provision osuutta voi nostaa 30 %:iin (kolmeenkymmeneen prosenttiin), 35 %:iin (kolmeenkymmeneenviiteen prosenttiin) tai 40 %:n (neljäänkymmeneen prosenttiin) riippuen yhtiön nettotuotosta, jonka Yhtiö saa kumppanin suosittelemista uusista asiakkaista. Saadun provision osuus nousee automaattisesti, kun kumppanin avulla saatu tuotto kasvaa.

Kumppani saa:

25 %, jos yhtiön kuukausittainen nettotuotto vedonlyönnistä on korkeintaan 200 mBTC;

30 %, jos yhtiön kuukausittainen nettotuotto vedonlyönnistä on 200 mBTC – 700 mBTC;

35 %, jos yhtiön kuukausittainen nettotuotto vedonlyönnistä on 700 mBTC – 1000 mBTC;

40 %, jos yhtiön kuukausittainen nettotuotto vedonlyönnistä on yli 1000 mBTC.

Kumppanin tuotto lasketaan prosenttiosuutena vedonlyönnin nettotuotosta, joka on saatu kumppanin suosittelemista uusista asiakkaista. Nettotuotto vedonlyönnistä = panostettu kokonaissumma – kokonaisvoitot – saatujen bonusten kokonaissumma – maksujärjestelmämaksut.

Kumppanin provisiotasoa voidaan muuttaa. Kumppanille ilmoitetaan siitä sähköpostitse.

7.3. Mikäli kumppani ei onnistu suosittelemaan 3 (kolmea) uutta asiakasta 3 (kolmen) peräkkäisen kalenterikuukauden aikana, yhtiöllä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) muuttaa yhteistyön ehtoja kumppanin kanssa, mukaan lukien kumppanin saaman provision määrän laskeminen, tai kumppanuustilin käytön keskeyttäminen kumppanuusohjelmassa. Yksittäisissä tapauksissa voi tulla kyseeseen päättää senhetkinen sopimus kumppanin kanssa.

Toisaalta kumppanin toimiessa aktiivisesti yhtiön brändien mainostamiseksi yhteistyön ehtoja voidaan parantaa, nimenomaan provision määrää nostamalla. Tässä tapauksessa kumppanille ilmoitetaan asiasta sähköpostiosoitteeseen, jonka kumppani on ilmoittanut kumppanuustilillään.

8. Provision maksaminen

8.1 Kumppani voi saada ansioita kerran viikossa (joka tiistai edellisen viikon maanantain ja sunnuntain väliseltä ajalta) edellyttäen, että kumppani on aiemmin hyväksynyt maksun ehdot yhtiön johtajan kanssa, ja että ansaitut varat ylittävät maksun minimiarvon 2,5 mBTC.

Mikäli kumppanilla ei ole yllä mainittua minimisummaa kumppanuustilillään, varat siirtyvät automaattisesti seuraavalle kaudelle ja niin edelleen, kunnes vaadittu minimisumma on kertynyt. Myös negatiivinen saldo siirtyy seuraavaan kuukauteen.

8.2. Yhtiön kumppanuusohjelmalla on oikeus pidättää kumppanin maksuja korkeintaan 2 (kaksi) kuukautta, mikäli kumppanuusohjelmassa ilmenee odottamaton tekninen vika, tai jos on tarpeen tarkastaa kumppani ja kumppanin liikennelähteet. Mikäli maksua pidätetään, kumppanille voidaan täsmentää syy yhtiön kumppanuusohjelmaa edustavan johtajan taholta.

8.3. Varmista, että tiedot ovat oikein ennen maksupyynnön lähettämistä. Ota yhteyttä johtajaasi, jos pyydät maksua ensimmäistä kertaa. Seuraavat maksut tehdään automaattisesti.

8.4. Maksut suoritetaan niiden tietojen mukaisesti, jotka kumppani on määritellyt rekisteröityessään. Tietoja voi muuttaa ottamalla yhteyttä osoitteeseen support@partners1xbit.com. 1xBit maksaa maksujen siirrosta aiheutuvat kulut.

8.5. Mikäli kumppanin liikenteessä havaitaan epärehellisiä uusia käyttäjiä, yhtiöllä on oikeus päättää sopimus kumppanin kanssa ilman etukäteisilmoitusta tai antamatta kumppanille mahdollisuutta kotiuttaa varoja.

Uuden käyttäjän "epärehellisyys" määritellään kappaleessa 2.19 "Yleiset ehdot".

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

9.1. Kumppani voi kyseenalaistaa kumppanuusohjelman edustajien tekemät ratkaisut ottamalla yhteyttä kumppanuusohjelman tukeen ja esittämällä asiansa.

9.2. Kumppanin on lähetettävä kaikki tiedot vain kirjallisessa muodossa kumppanuusohjelman tuen viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Tuen yhteystiedot on mainittu kumppanuusohjelman sivustolla.

9.3. Kumppanuusohjelman tuella on oikeus olla käsittelemättä valitusta, mikäli kumppanilla ei ole näyttöä rikkomuksesta.

9.4. Valituksen käsittelyaika on 14 (neljätoista) arkipäivää valituksen vastaanottamisesta.

9.5. Valituksen käsittelyn jälkeen yhtiön tekemät päätökset kumppanuusohjelman suhteen ovat lopullisia eivätkä ne ole uudelleen arvioitavissa. Yhtiö pidättää oikeuden poistaa yhteydenotot, jotka sisältävät kirosanoja, loukkauksia, väkivaltaan yllyttämistä tai vääriä syytöksiä, ja asianmukaisesti keskeyttää yhteistyön tällaisia yhteydenottoja lähettäneen kumppanin kanssa.