REGULAMIN
(zwany dalej „Umową”)

Definicje ogólne

Firma bukmacherska i kasyno – zasób sieciowy 1xBit (zwany dalej „Firmą”), w którym oferowana jest usługa stawiania zakładów online.

Główna marka Firmy – elementy wyróżniające Firmę na tle konkurencji, pozwalające na jej łatwe rozpoznanie. Główną marką Firmy (zwaną dalej „marką Firmy”) w ramach programu partnerskiego jest 1xBit.

Serwis internetowy lub zasób sieciowy Firmy (dalej zwany „1xBit”) – co najmniej jeden serwis internetowy należący do Firmy, który zawiera w nazwie domeny część lub całość nazwy Firmy.

Produkty Firmy – usługa lub zestaw usług oferowanych użytkownikom w ramach zasobów sieciowych Firmy.

Program partnerski – rodzaj współpracy Firmy z Partnerem, realizowany za pośrednictwem zasobów sieciowych Firmy, w szczególności https://partners1xbit.com/, w ramach której Partner korzystający ze swoich własnych zasobów sieciowych może reklamować usługi Firmy i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Podstawowe zasady takiej współpracy zostały określone poniżej i będą uznane za zaakceptowane przez Partnera od momentu dokonania przez niego rejestracji w programie partnerskim na stronie https://partners1xbit.com/.

Partner – administrator (osoba fizyczna lub prawna) spełniający warunki programu partnerskiego partners1xbit.com, którego głównym celem jest zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z zasobów sieciowych Firmy oraz promowanie jej produktów.

Konto partnerskie – osobiste konto Partnera w programie partnerskim.

Nowi użytkownicy – użytkownicy, którzy wcześniej nie mieli konta gracza w żadnym serwisie internetowym należącym do 1xBit, ale za pomocą określonych czynności zostali zachęceni przez Partnera do korzystania z serwisu internetowego Firmy, zarejestrowali konto w 1xBit i złożyli swój pierwszy depozyt.

Link polecający – link do serwisu internetowego Firmy zawierający unikatowy identyfikator Partnera.

Zarobki– wynagrodzenie pieniężne otrzymywane przez Partnera w formie prowizji od zysków, które Firma uzyskała z gry nowych użytkowników skierowanych przez Partnera.

Płatność – należność (zarobki) przekazywana Partnerowi z wewnętrznego konta programu partnerskiego za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatniczego.

Okres sprawozdawczy – okres, za który Partner może śledzić wyniki swojej pracy w ramach programu partnerskiego.

Materiały Reklamowe – materiały reklamowe tekstowe, graficzne, audio, wideo i mieszane służące do promowania produktów Firmy w Internecie.

Warunki Umowy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Partner zobowiązuje się do zapoznania się z warunkami regulaminu programu partnerskiego oraz ich zaakceptowania przed rozpoczęciem współpracy z Firmą.

1.2. Tylko użytkownicy, którzy ukończyli 18. rok życia, mogą spełnić warunki i dołączyć do programu partnerskiego.

Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich za niespełnienie przez Partnera warunku określonego w punkcie dotyczącym pełnoletności. W przypadku naruszenia warunków określonych w niniejszym punkcie Firma ma prawo do odmowy wypłacenia zarobków oraz do zamrożenia konta Partnera.

1.3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych, w tym loginów i haseł. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych osobowych przez Partnera i/lub za ich przekazanie stronom trzecim.

1.4. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z dowolnym Partnerem. Firma nie jest zobowiązana do uzasadnienia odmowy współpracy.

1.5. Firma ma prawo do wprowadzania dowolnych zmian w zakresie Umowy i, jeśli to możliwe, powiadomi Partnera o wszelkich istotnych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Partnera na jego koncie partnerskim.

Aktualnie mająca zastosowanie wersja Umowy jest opublikowana na stronie programu partnerskiego.

1.6. Partner może się zarejestrować w programie partnerskim tylko raz. Ponowna rejestracja, w tym także jako subpartner, jest surowo zabroniona.

2. Dystrybucja Materiałów Reklamowych

2.1. Współpraca z Partnerem w ramach programu partnerskiego obejmuje dystrybucję Materiałów Reklamowych w zasobach sieciowych Partnera.

2.2. Podczas dystrybucji Materiałów Reklamowych w ramach współpracy z Firmą Partner jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa obowiązującego w kraju dystrybucji materiałów, a także do przestrzegania wszelkich wymogów regulacyjnych oraz standardów etycznych. Ponadto Partner będzie wykorzystywać tylko takie Materiały Reklamowe, które zostały sprawdzone i zatwierdzone przez Firmę.

2.3. W przypadku, gdy Partner przygotowuje własne Materiały Reklamowe, Partner ma obowiązek przesłać je do przedstawiciela programu partnerskiego w celu sprawdzenia i zatwierdzenia. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Umowy Partner zostanie poddany konsekwencjom określonym w punkcie 2.8. niniejszej Umowy.

2.4. Partner zobowiązuje się do monitorowania aktualności i dokładności Materiałów Promocyjnych prezentowanych w jego zasobach sieciowych (serwisy internetowe, media społecznościowe, komunikatory internetowe itd.). *

*Do nierzeczowych Materiałów Reklamowych zalicza się:

– nieprawdziwe warunki promocji, bonusów i ofert specjalnych;

– nieaktualne rozwiązania kreatywne;

– materiały reklamowe zawierające nieaktualne logo Firmy;

– materiały reklamowe, które zawierają nazwę Firmy lub jednej z jej marek oraz odnośniki prowadzące do serwisów konkurencji.

Jeżeli Materiały Reklamowe zostaną uznane za nierzeczowe, Firma ma prawo do natychmiastowej zmiany warunków Umowy z Partnerem z zastrzeżeniem prawa do zablokowania jego konta partnerskiego.

2.5. Partner ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za obsługę i treści w zasobach sieciowych, w których zostały zamieszczone Materiały Reklamowe.

2.6. Partner zobowiązuje się zapobiegać publikowaniu jakichkolwiek materiałów w swoich zasobach sieciowych, które mają charakter zniesławiający, są objęte ograniczeniami wiekowymi, zawierają groźby, są nielegalne, nieprzyzwoite, nietolerancyjne rasowo lub etnicznie albo w inny sposób niepożądane lub dyskryminujące, agresywne, niepoprawne politycznie bądź w inny sposób kontrowersyjne lub naruszające prawa Firmy lub stron trzecich.

2.7. Partner nie może publikować żadnych Materiałów Reklamowych lub treści promujących serwis internetowy Firmy w krajach, gdzie takie działanie jest nielegalne, w tym także w krajach, w których wymogi regulacyjne są opracowywane.

2.8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia stron trzecich związane z zasobami sieciowymi Partnera ani żadnymi produktami, ani usługami Partnera.

Jeśli Materiały Reklamowe zamieszczone w zasobach sieciowych Partnera naruszają postanowienia niniejszej Umowy, Partner otrzyma ostrzeżenie wraz z żądaniem zastąpienia takich materiałów. Partner zobowiązuje się do rozwiązania problemu w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych.

Jeśli problem nie zostanie usunięty w wyznaczonym terminie Firma, poprzez program partnerski, zastrzega sobie prawo do zablokowania płatności Partnera aż do czasu rozwiązania problemu.

W przypadku powtarzającego się naruszenia warunków określonych w niniejszym punkcie Umowy Firma, poprzez program partnerski, ma prawo do zmiany warunków współpracy z takim Partnerem.

3. Źródła ruchu

3.1. Podczas rejestracji Partner zobowiązuje się do przedstawienia wyczerpujących informacji dotyczących źródeł ruchu, z których będzie korzystać w ramach współpracy z Firmą.

3.2. Partner jest odpowiedzialny za celowe ukrywanie źródeł ruchu. W przypadku wykrycia celowego ukrywania źródła ruchu Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania płatności oraz wprowadzenia zmian w warunkach współpracy z Partnerem.

3.3. System Moderacji Firmy będzie monitorować zgodność źródeł ruchu wykorzystywanych przez Partnera. W celu uzyskania wyjaśnień Partner może się skontaktować z Działem Obsługi Partnera.

4. Ograniczenia dotyczące wykorzystania własności intelektualnej Firmy

4.1. Partner nie może w pełni lub częściowo kopiować wyglądu serwisu lub pojedynczych stron docelowych głównej marki Firmy, jak również serwisów z nazwami handlowymi i znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Firmę. Ponadto serwisy lub strony docelowe Partnera nie mogą sugerować, że są obsługiwane lub powiązane z główną marką Firmy lub jakimikolwiek powiązanymi z nią markami.

4.2. Partner nie może wykorzystywać logo, grafik i materiałów marketingowych Firmy bez zgody przedstawicieli Firmy. Powyższe nie dotyczy materiałów, które Partner otrzymał w ramach programu partnerskiego.

4.3. Partner zobowiązuje się, że nie będzie rejestrować lub wykorzystywać w adresie swojego serwisu (nazwie domeny), stron wewnętrznych lub aplikacji mobilnych żadnych wariacji nazwy głównej marki Firmy lub innych marek należących do Firmy. Termin „wariacja” oznacza każdą nazwę, która zawiera nazwę jakiejkolwiek należącej do Firmy marki, lub nazwę, która poprzez podobieństwo do nazwy znaku towarowego Firmy może utrudnić ich rozróżnienie. Partner zgadza się, że Firma ma prawo do określenia poziomu prawdopodobieństwa wystąpienia trudności w rozróżnieniu.

4.4. Partner nie ma prawa do nabycia/rejestracji/używania słów kluczowych, zapytań wyszukiwania lub innych identyfikatorów wykorzystywanych w jakichkolwiek wyszukiwarkach, portalach, usługach reklamowych i innych usługach wyszukiwania/referencyjnych, które są takie same jak nazwy handlowe (znaki towarowe) Firmy lub jakiekolwiek inne marki należące do Firmy lub są podobne do tych nazw lub marek. Niniejszy punkt obejmuje meta tagi w serwisach Partnera, które są takie same jak jakiekolwiek nazwy handlowe (znaki towarowe) Firmy lub są do nich podobne.

Partner nie ma prawa do tworzenia stron i/lub grup w jakichkolwiek mediach społecznościowych (w tym między innymi na Facebooku, Twitterze itp.), które mogą zostać błędnie uznane za strony lub grupy Firmy i/lub marek należących do Firmy.

Partner zgadza się również, że nie będzie tworzyć lub rozpowszechniać aplikacji mobilnych, internetowych ani stron internetowych, które mogą zostać błędnie uznane za aplikacje lub strony internetowe marek należących do Firmy.

4.5. W przypadku naruszenia postanowień któregokolwiek z punktów 4.1.–4.4. niniejszej Umowy Firma ma prawo do wprowadzenia zmian w warunkach współpracy z Partnerem.

5. Konkurencja

5.1. Partner zobowiązuje się, że nie będzie rozpowszechniać Materiałów Reklamowych w imieniu administracji, menadżerów lub innych pracowników Firmy oraz, w szczególności, programu partnerskiego. Wszystkie Materiały Reklamowe i wiadomości do Klientów w imieniu Firmy są wysyłane z oficjalnych adresów e-mail podanych na stronie internetowej Firmy.

5.2. Partner nie może się kontaktować z potencjalnymi klientami w żaden sposób, który prowadziłby do powstania konkurencji między Partnerem a Firmą w związku z promocją serwisu lub serwisów.

5.3. W celu reklamowania firmy Partner nie może rozsyłać niechcianych wiadomości e-mail (spamu), korzystać z reklam kontekstowych zawierających markę Firmy oraz takich formatów reklamowych, jak clickunder lub popunder.

5.4. Partner zobowiązuje się, że w ramach programu partnerskiego nie będzie oferować zachęt (finansowych lub innych) lub ich zapewniać za rejestrację, składanie depozytu oraz nie będzie podejmować żadnych innych działań wobec potencjalnego nowego Użytkownika bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Firmy. Wyjątek stanowią standardowe programy promocyjne, które Firma może od czasu do czasu zapewniać za pośrednictwem programu partnerskiego.

5.5. Partner nie może rejestrować własnego konta gracza w Firmie, korzystając z własnego linku referencyjnego, oraz zmawiać się z innymi użytkownikami.

5.6. Partner nie może korzystać z cookie stuffing (podrzucania ciasteczek), czyli:

– otwierania strony 1xBit w iframie o zerowym rozmiarze lub w niewidocznej strefie;

– implementowania tagów, skryptów cookie i podobnych manipulacji.

5.7. W przypadku naruszenia postanowień któregokolwiek z punktów 5.1.–5.6. niniejszej Umowy Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w warunkach współpracy z Partnerem oraz zamknięcia konta partnerskiego.

6. Poufne informacje

6.1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Partner może uzyskać dostęp do poufnych informacji dotyczących Firmy, jej operacji, technologii i programu partnerskiego (w tym np. zarobków i innych prowizji otrzymywanych przez Partnera w ramach programu partnerskiego).

6.2. Partner zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać lub przekazywać żadnych poufnych informacji stronom trzecim, chyba że Partner otrzyma pisemną zgodę Firmy. Partner będzie korzystać z poufnych informacji wyłącznie w celu spełnienia warunków niniejszej Umowy. Obowiązki Partnera dotyczące poufnych informacji pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

6.3. W przypadku naruszenia postanowień któregokolwiek z punktów 6.1.–6.2. niniejszej Umowy Firma ma prawo do rozwiązania Umowy z Partnerem i zastosowania kar zgodnych z odpowiednim prawem ochrony poufnych informacji.

7. Prowizja za pozyskanie nowych użytkowników

7.1. Zarobki Partnera nie mają określonej wartości. Są one uzależnione od zysków Firmy z tytułu gry nowych użytkowników zarejestrowanych przez link referencyjny Partnera, jak również od jakości generowanego ruchu.

7.2. Bezpośrednio po dokonaniu rejestracji każdemu nowemu Partnerowi przysługuje prowizja w wysokości 25% (dwudziestu pięciu procent) zysków netto Firmy z tytułu gry pozyskanych przez Partnera nowych użytkowników. Procentowa wartość prowizji może wzrosnąć do 30% (trzydziestu procent), 35% (trzydziestu pięciu procent) lub 40% (czterdziestu procent), w zależności od zysków netto Firmy z tytułu gry użytkowników pozyskanych przez Partnera. Wartość procentowa otrzymywanej prowizji zwiększa się automatycznie wraz ze wzrostem zysków wypracowanych dla Firmy przez Partnera.

Prowizja Partnera obliczana jest w następujący sposób:

25%, jeśli miesięczny zysk netto Firmy z zakładów wynosi do 200 mBTC;

30%, jeśli miesięczny zysk netto Firmy z zakładów wynosi od 200 mBTC do 700 mBTC;

35%, jeśli miesięczny zysk netto Firmy z zakładów wynosi od 700 mBTC do 1000 mBTC;

40%, jeśli miesięczny zysk netto Firmy z zakładów wynosi ponad 1000 mBTC.

Zysk partnera obliczany jest jako procentowa wartość zysku netto z zakładów postawionych przez użytkowników pozyskanych przez Partnera. Zysk netto z zakładów = łączna postawiona kwota - łączna wartość wygranych - suma otrzymanych bonusów - opłaty w systemie płatności.

Wysokość prowizji Partnera może podlegać zmianom. W takim przypadku Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7.3. Jeśli w ciągu 3 (trzech) kolejnych miesięcy kalendarzowych Partner nie pozyska 3 (trzech) nowych użytkowników, Firma ma prawo (ale nie obowiązek) do zmiany warunków współpracy z Partnerem, w tym do obniżenia wartości prowizji otrzymywanej przez Partnera, a także do zawieszenia konta partnerskiego w programie partnerskim. W indywidualnych przypadkach może dojść do rozwiązania Umowy z Partnerem.

Jednak w przypadku, gdy Partner wykazuje szczególną aktywność w promowaniu marek Firmy, warunki współpracy mogą zostać zmienione na korzyść Partnera, w szczególności przez zwiększenie wartości prowizji. W takim przypadku Partner zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany na koncie partnerskim.

8. Wypłata prowizji

8.1. Partner może otrzymywać zarobki raz w tygodniu (w każdy wtorek, za okres od poniedziałku do niedzieli poprzedniego tygodnia), lecz tylko po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów płatności z menadżerem Firmy i jeśli zarobione środki przekraczają minimalną wartość wypłaty w wysokości 2,5 mBTC.

Jeśli Partner nie ma wyżej wspomnianej kwoty minimalnej na swoim koncie partnerskim, środki zostaną automatycznie przeniesione na kolejny okres. Procedura przeniesienia środków będzie powtarzana do czasu zgromadzenia wymaganej kwoty. Ujemny stan konta również jest przenoszony na kolejny miesiąc.

8.2. Program partnerski Firmy ma prawo do przesunięcia należnej Partnerowi płatności do 2 (dwóch) miesięcy w przypadku nieprzewidzianych problemów technicznych programu partnerskiego, a także w przypadku konieczności weryfikacji Partnera oraz jego źródeł ruchu. W przypadku opóźnienia płatności Partner może wyjaśnić powody z menadżerem Firmy, który pełni obowiązki przedstawiciela programu partnerskiego.

8.3. Przed złożeniem wniosku o płatność należy się upewnić, że wszystkie podane dane są prawidłowe. W przypadku pierwszej płatności należy się skontaktować ze swoim menadżerem. Kolejne płatności będą realizowane automatycznie.

8.4. Płatności są realizowane zgodnie z danymi podanymi przez Partnera podczas rejestracji. Dane można zmienić, pisząc na adres e-mail support@partners1xbit.com. 1xBit zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat transakcyjnych związanych z płatnościami na rzecz Partnera.

8.5. W przypadku wykrycia w ruchu Partnera nieuczciwego nowego Użytkownika, Firma jest upoważniona do rozwiązania umowy z Partnerem bez jej wcześniejszego wypowiedzenia lub umożliwienia wypłaty środków.

Kwestia nieuczciwości nowego Użytkownika jest określana zgodnie z punktem 2.19. „Postanowienia ogólne” Regulaminu.

9. Procedura rozstrzygania sporów

9.1. Partner może zakwestionować wszelkie decyzje przedstawicieli programu partnerskiego. W tym celu Partner powinien się skontaktować z Działem Obsługi Partnera i przedstawić swoje argumenty.

9.2. Partnerzy powinni przesłać wszystkie informacje wyłącznie w formie pisemnej na oficjalny adres e-mail Działu Obsługi Partnera. Dane kontaktowe Obsługi Partnera znajdują się na stronie programu partnerskiego.

9.3. Dział Obsługi Partnera ma prawo do odmowy rozpatrzenia skargi, jeśli Partner nie przedstawi dowodów na brak naruszenia warunków.

9.4. Okres rozpatrzenia skargi wynosi 14 (czternaście) dni roboczych, liczonych od dnia jej otrzymania.

9.5. Po rozpatrzeniu skargi wszelkie decyzje podjęte przez Firmę w ramach programu partnerskiego są ostateczne i nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkiej korespondencji zawierającej wulgaryzmy, oszczerstwa, podżeganie do przemocy i fałszywe oskarżenia oraz do zawieszenia współpracy z Partnerem, który wysłał takie wiadomości.