תנאים והתניות
(להלן "ההסכם")

הגדרות כלליות

חברת הימורים – משאב אינטרנט של 1xBit (להלן: "החברה"), בו מוצעים למשתמשים שירותי הימורים מקוונים.

המותג העיקרי של החברה – ערכת רכיבים שמבדילים את החברה מחברות אחרות, ושהופכים אותה לקלה לזיהוי בין המשתמשים. המותג העיקרי של החברה (להלן: "המותג של החברה") לתוכנית שותפים זו הוא 1xBit.

אתר אינטרנט או משאב של החברה (להלן גם: "1xBit") – אתר אחד או יותר של החברה, המכיל את המותג של החברה במלואו או בחלקו בשם הדומיין.

מוצרי החברה – השירות או ערכת השירותים המוצעים למשתמשים במשאבי החברה.

תוכנית שותפים – סוג של שיתוף פעולה בין החברה והשותף, המיושם באמצעות משאבי החברה, בפרט באתר https://partners1xbit.com/, שבו השותף אשר משתמש במשאב או משאבים משלו יכול לפרסם את שירותי החברה ולקבל תגמול בתמורה. העקרונות הבסיסיים של שיתוף פעולה מסוג זה מפורטים להלן, וייחשבו שהתקבלו על ידי השותף, מרגע הרשמתו לתוכנית השותפים באתר https://partners1xbit.com/.

שותף – מנהל אתר (webmaster) (אדם או ישות משפטית) המקיים את דרישות תכנית השותפים באתר partners1xbit.com, ושמטרתו העיקרית היא למשוך משתמשים חדשים למשאב של החברה ולקדם מכירות של מוצריה.

חשבון שותף – חשבון אישי של השותף בתוכנית השותפים.

משתמשים חדשים – משתמשים שלא היה להם בעבר חשבון שחקן באתר 1xBit, נמשכו לאתר החברה על ידי השותף באמצעים מסוימים, הקימו חשבון שחקן באתר 1xBit וביצעו את ההפקדה הראשונה שלהם.

קישור הפניה – קישור לאתר של החברה המכיל את המזהה הייחודי של השותף.

רווחים – תמורה כספית המתקבלת על ידי השותף כעמלה, המבוססת על הרווח המושג על ידי החברה ממשתמשים חדשים שהופנו על ידי השותף.

תשלום – תשלום (רווחים) המועבר לשותף מהחשבון הפנימי של תוכנית השותפים באמצעות מערכת תשלומים חיצונית.

תקופת דיווח – פרק זמן מסוים שבו השותף יכול לעקוב אחר תוצאות עבודתו בתוכנית השותפים.

חומרי פרסום – חומרי טקסט, גרפיקה, שמע, וידאו וחומרים מעורבים בעלי טבע פרסומי, אשר משמשים לקידום מכירות של מוצרי החברה באינטרנט.

תנאים והתניות של ההסכם

1. הוראות כלליות

1.1. השותף מתחייב לקרוא ולהבין את התנאים וההתניות של תוכנית השותפים קודם לתחילת העבודה עם החברה, ולהסכים להם.

1.2. רק משתמש בן 18 ומעלה יכול להפוך לחבר בתוכנית השותפים ולמלא את תנאיה.

החברה לא תהיה אחראית כלפי צדדים שלישיים במקרה שהשותף אינו מציית להגבלות המוזכרות בסעיף אודות גיל השותף. אם סעיף זה מופר, לחברה תהיה הזכות למנוע תשלום הרווחים לשותף ולהקפיא את חשבון השותף שלו.

1.3. השותף יישא במלוא האחריות לאבטחה ואחסון של נתונים אישיים, כולל שמות-משתמש וסיסמאות. החברה לא תהיה אחראית לאבדן נתונים אישיים על ידי השותף ו/או העברתם לצדדים שלישיים.

1.4. באמצעות תוכנית השותפים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשתף פעולה עם כל שותף שהוא. החברה אינה מחויבת לנמק את סירובה.

1.5. לחברה יש הזכות לבצע כל שינוי שהוא בהסכם זה, וככל שמתאפשר, תישלח הודעה אודות כל שינוי משמעותי שיבוצע לכתובת האימייל שסופקה בחשבון השותף.

הגרסה המוחלת של ההסכם תהיה הגרסה המפורסמת באתר תכנית השותפים.

1.6. השותף יכול להירשם לתוכנית השותפים פעם אחת בלבד. הרשמה חוזרת אפילו כתת-שותף, אסורה בהחלט.

2. הפצת חומרי פרסום

2.1. שיתוף פעולה עם השותף כחלק מתוכית השותפים גורר הפצת חומרי פרסום במשאב/משאבי השותף.

2.2. בעת הפצת חומרי פרסום כחלק משיתוף הפעולה עם החברה, השותף יציית בקפידה לחוקי המדינה בה מופצים חומרי הפרסום, לדרישות גופי הפיקוח ולסטנדרטים מוסריים, וישתמש רק בחומרי פרסום שעברו ביקורת ואושרו על ידי החברה.

2.3. כששותף מכין את חומרי הפרסום שלו בעצמו, על השותף להגיש את חומרי הפרסום האמורים לנציג תוכנית השותפים לביקורת ואישור. אם סעיף זה של ההסכם מופר, השותף יישא בתוצאות המצוינות בסעיף 2.8 של ההסכם.

2.4. השותף מסכים לפקח על הרלוונטיות והדיוק של חומרי הפרסום המופצים במשאב או משאבים שלו (אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, מערכות מסרונים וכו').*

חומרי פרסום לא רלוונטיים כוללים:

- התניות שגויות עבור מבצעי קידום מכירות, בונוסים ומבצעים מיוחדים;

- רעיונות קריאייטיב מיושנים;

- חומרי פרסום המכילים לוגו חברה מיושן;

- חומרי פרסום העושים שימוש בשם החברה או אחד ממותגיה, והכוללים קישורים לאתרי חברות מתחרות.

אם חומרי פרסום נשפטים כלא רלוונטיים, יש לחבר הזכות לבחון מיידית את תנאי ההסכם עם השותף, בה בעת שהיא שומרת לעצמה את הזכות לחסום את חשבון השותף.

2.5. השותף יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי על הפעלת המשאב או משאבים בהם מופצים חומרי הפרסום ועל תכני המשאבים האמורים.

2.6. השותף נוטל על עצמו למנוע במשאב או משאבים שלו הפצה של חומרים כלשהם שיש בהם הכפשה, שהם נתונים למגבלות גיל, שהם בלתי חוקיים, פוגעניים, מאיימים, מגונים, בלתי סובלניים מבחינה גזענית או אתנית, או שהם בכל צורה שהיא בלתי רצויים, מפלים, אלימים, שגויים פוליטית, או שנויים במחלוקת בכל צורה אחרת, או שהם מפרים את זכויות החברה או זכויות של צדדים שלישיים.

2.7. השותף לא יפיץ חומרי פרסום או תכנים כלשהם לקידום החברה במדינות בהן הדבר אסור, כולל מדינות בהן נורמות פיקוח נמצאות בתהליך פיתוח.

2.8. החברה לא תהיה אחראית לתביעות כלשהן מצדדים שלישיים, הקשורות למשאב או משאבים של השותף, או למוצרי השותף או שירותיו.

אם נמצא שחומרי הפרסום במשאב או משאבים של השותף מפרים הסכם זה, תישלח אזהרה לשותף עם בקשה להחליף חומרי כאלה. השותף מסכים לתקן את הבעיה בתוך 5 (חמישה) ימי עסקים.

אם העניין יוותר בלתי פתור, החברה, באמצעות תוכנית השותפים, שומרת לעצמה את הזכות לחסום תשלומים לשותף, עד שהעניין יתוקן.

במקרה של הפרה חוזרת של סעיף זה של ההסכם, תהיה לחברה, באמצעות תוכנית השותפים, הזכות לעדכן את תנאי שיתוף הפעולה עם השותף.

3. מקורות תעבורה

3.1. בעת ההרשמה השותף מסכים לספק מידע מקיף על מקורות התעבורה בהם הוא מתכנן להשתמש במשך שיתוף הפעולה עם החברה.

3.2. השותף יישא באחריות לכל הסתרה מכוונת של מקורות תעבורה. במקרה שהשותף יימצא שהסתיר במתכוון מקורות תעבורה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום תשלומים ולעדכן את תנאי שיתוף הפעולה עם השותף.

3.3. שירות הביקורת של החברה ינטר את עמידת מקורות התעבורה בהם משתמש השותף בתנאים. השותף יכול ליצור קשר עם שירות תמיכת תוכנית השותפים לבירורים.

4. הגבלות על שימוש בקניין רוחני של החברה

4.1. השותף מנוע מלהעתיק את חזות האתרים או עמודי הכניסה של המותג העיקרי של החברה, במלואם או בחלקם, כמו גם אתרים של שמות מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה. בנוסף, האתרים או עמודי הכניסה של השותף לא יצרו רושם שהם מנוהלים על ידי המותג העיקרי של החברה או קשורים אליו, או לכל אחד מהמותגים הקשורים אליו.

4.2. לשותף לא תהיה זכות להשתמש בלוגו, גרפיקה וחומרי שיווק של החברה ללא הסכמת נציגי החברה, למעט חומרים שהתקבלו כחלק מתוכנית השותפים.

4.3. השותף מסכים לא לרשום או להשתמש בווריאציה כלשהי של שם המותג העיקרי של החברה או של מותגים אחרים של החברה בכתובת של האתר שלו (שם הדומיין), בעמודים הפנימיים או באפליקציות לנייד. ב"ווריאציה" הכוונה לכל שם שהוא הכולל או מורכב מהשם של איזה מהמותגים של החברה, או שהוא כל כך דומה לשם של הסימן המסחרי של החברה, שהוא עלול לגרום לבלבול. השותף מסכים שלחברה יש הזכות לקבוע את הסבירות לגרימת בלבול.

4.4. לשותף אין זכות לרכוש/לרשום/להשתמש במילות מפתח, שאילתות חיפוש או מזהים אחרים לשימוש במנועי חיפוש, פורטלים, שירותי פרסום או שירותי חיפוש/הפניה אחרים, הדומים או זהים לאיזה מהשמות המסחריים (סימנים מסחריים) של החברה או כל מותג אחר בבעלות החברה. אלה כוללים מטה-תגיות באתר השותף, הדומות או זהות לאיזה מהשמות המסחריים (סימנים מסחריים) של החברה.

לשותף אין זכות ליצור עמודים או קבוצות ברשתות חברתיות (כולל, אך לא מוגבל לפייסבוק, טוויטר, וכו') שעלולים להתפרש בטעות כעמודים או קבוצות של החברה ו/או של מותגי החברה.

השותף מסכים גם שלא ליצור או להפיץ אתרים או אפליקציות לנייד, שעלולים להתפרש בטעות כאפליקציות או אתרי המותגים של החברה.

4.5. במקרה שאיזה מהסעיפים 4.1 – 4.4 של הסכם זה מופרים, תהיה לחברה הזכות לבחון את תנאי שיתוף הפעולה עם השותף.

5. תחרות

5.1. השותף מסכים שלא להפיץ או חומרי פרסום בשם ההנהלה, המנהלים או עובדים אחרים של החברה, ובפרט של תוכנית השותפים. כל חומרי הפרסום ופניות ללקוחות בשם החברה יישלחו מכתובות אימייל רשמיות, המצוינות באתר החברה.

5.2. לשותף אין זכות ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאליים בכל דרך שהיא שעלולה ליצור תחרות בין השותף לבין החברה בכל מה שנוגע לקידום המכירות של האתר או האתרים.

5.3. כאמצעי פרסום של החברה, השותף מנוע משימוש ב"דואר זבל" (spam), פרסום קונטקסטואלי עם איזה ממותגי החברה, ופורמטים של פרסום, כגון clickunder או popunder.

5.4. השותף מסכים לכך שהוא לא יציע לספק תמריצים (פיננסיים או אחרים) להרשמה, ביצוע הפקדה או כל פעולה אחרת ללקוחות חדשים פוטנציאליים של החברה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת החברה כחלק מתוכנית השותפים, למעט תוכניות קידום מכירות סטנדרטיות שהחברה עשויה לספק מעת לעת באמצעות תוכנית השותפים.

5.5. השותף מנוע מלרשום בחברה חשבון שחקן לעצמו באמצעות קישור ההפניה שלה, והוא מנוע מקשירת קשר עם משתמשים אחרים.

5.6. השותף מנוע מיצירת cookie stuffing, כלומר:

– פתיחת אתר 1xBit במסגרת iframe בגודל אפס, או באזור בלתי נראה.

– השמת תגיות, קוקיז, ומניפולציות אחרות מסוג זה.

5.7. במקרה שאיזה מהסעיפים 5.1 – 5.6 של הסכם זה מופרים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את תנאי שיתוף הפעולה עם השותף, ועשויה לסגור את חשבון השותף.

6. מידע חסוי

6.1. במהלך תקופת הסכם זה, השותף עשוי לקבל מידע חסוי הקשור לעסקי החברה, פעילותה, הטכנולוגיות שלה ותוכנית השותפים (כולל, למשל, רווחים ועמלות אחרות שהתקבלו על ידי השותף כחלק מתוכנית השותפים).

6.2. השותף מסכים שלא למסור או להעביר כל מידע חסוי לצדדים שלישיים, אלא אם יש לשותף אישור בכתב למפרע מאת החברה. השותף ישתמש במידע חסוי רק להשגת מטרות הסכם זה. חובות השותף לגבי מידע חסוי יישרדו לאחר סיום הסכם זה.

6.3. במקרה שאיזה מסעיפים 6.1 – 6.2 של הסכם זה מופרים, תהיה לחברה הזכות לסיים את ההסכם עם השותף ולהחיל ענישה כפי שמונהג בחוק לגבי הגנת מידע חסוי.

7. עמלה עבור משיכת משתמשים חדשים

7.1. לרווחי השותף לא יהיה ערך קבוע, והם יהיו תלויים בהכנסות החברה ממשתמשים חדשים שנרשמו באמצעות קישור ההפניה של השותף, ובאיכות התעבורה.

7.2. מיידית לאחר ההרשמה כל שותף זכאי לעמלה של 25% (עשרים וחמישה אחוז) מהרווח הנקי של החברה המתקבל מלקוחות חדשים שהופנו על ידי השותף. אחוז העמלה עשוי לעלות ל-30% (שלושים אחוז), 35% (שלושים וחמישה אחוז) או 40% (ארבעים אחוז), תלוי ברווח הנקי של החברה מלקוחות שהופנו על ידי השותף. אחוז העמלה גדל אוטומטית כאשר הרווח מהשותף גדל.

השותף מקבל:

25% אם הרווח הנקי החודשי של החברה מהימורים הוא עד 200 mBTC;

30% אם הרווח הנקי החודשי של החברה מהימורים הוא בין 200 mBTC לבין 700 mBTC;

35% אם הרווח הנקי החודשי של החברה מהימורים הוא בין 700 mBTC לבין 1000 mBTC;

40% אם הרווח הנקי החודשי של החברה מהימורים הוא מעל 1000 mBTC;

רווח השותף מחושב כאחוז מהרווח הנקי מהימורים של משתמשים שהופנו על ידי השותף. הרווח הנקי מהימורים = סכום ההימורים הכולל – סך הכל זכיות, סך הכל בונוסים שהתקבלו – עמלות של מערכת התשלומים.

שיעור העמלה של השותף עשוי להשתנות. אם זה יקרה, השותף יקבל על כך הודעה באימייל.

7.3. אם בתוך 3 (שלושה) חודשים קלנדריים רצופים השותף לא מצליח למשוך 3 (שלושה) משתמשים חדשים, תהיה לחברה הזכות (אבל לא חובה) לשנות את תנאי שיתוף הפעולה עם השותף, כולל הקטנת שיעור העמלה שתתקבל על ידי השותף, או השעיית השימוש בחשבון השותף בתוכנית השותפים. במקרים ייחודיים שאלת סיום ההסכם הנוכחי עם השותף עשויה להישקל.

מצד שני, יוזמת השותף לקידום מותגי החברה עשויה להיות עילה לשיפור תנאי שיתוף הפעולה, בפרט על ידי הגדלת שיעור העמלה. השותף יקבל הודעה על כך בכתובת האימייל שסיפק בחשבון השותף.

8. תשלום העמלה

8.1 השותף יכול לקבל רווחים פעם בשבוע (בכל יום שלישי, עבור פרק הזמן של יום שני עד יום ראשון בשבוע הקודם, כולל) אבל רק אם הוא תאם למפרע את פרטי התשלום עם מנהל בחברה, ואם הכסף שהורווח עולה על הסכום המינימלי לתשלום בסך 2.5mBTC.

אם אין לשותף את הסכום המינימלי המוזכר לעיל בחשבון השותף שלו, אז הכסף יועבר אוטומטית לפרק הזמן הבא, וכן הלאה, עד שהסכום הדרוש יצטבר. גם יתרה שלילית מועברת לחודש הבא.

8.2. לתוכנית השותפים של החברה יש הזכות לעכב תשלומים לשותף עד 2 (שני) חודשים במקרה של כשלים בלתי צפויים בתוכנית השותפים, או אם יש צורך לאמת את השותף ואת מקורות התעבורה. במקרה שתשלום מעוכב, השותף יכול לברר עם המנהל בחברה המייצג את תוכנית השותפים.

8.3. לפני שליחת בקשה לתשלום, יש לוודא שהפרטים נכונים. צור קשר עם המנהל שלך אם אתה מבקש תשלום בפעם הראשונה. תשלומים נוספים יבוצעו אוטומטית.

8.4. התשלומים מבוצעים לפי הפרטים המצוינים על ידי השותף בעת ההרשמה. ניתן לשנות את הפרטים על ידי יצירת קשר עם support@partners1xbit.com. 1xBit נוטלת על עצמה לשלם כל עמלות עסקה שהן בעת העברת תשלומים לשותף.

8.5. אם מתגלים משתמשים חדשים לא-ישרים בתוכנית השותפים, לחברה יש הזכות לסיים את ההסכם הנוכחי איתם ללא מתן התראה מראש ובלי לתת להם למשוך כסף.

הקביעה אם משתמש חדש הינו לא-ישר היא בהתאם לפסקה 2.19 ב"תנאים הכלליים".

9. נוהל הסדרת מחלוקות

9.1. השותף רשאי לחלוק על ההחלטות שמתקבלות על ידי נציגי תוכנית השותפים. לשם כך, על השותף ליצור קשר עם שירות התמיכה של תוכנית השותפים ולהציג את עניינו.

9.2. על השותף לשלוח את כל המידע בכתב בלבד לכתובת האימייל הרשמית של שירות התמיכה של תוכנית השותפים. פרטי הקשר שירות התמיכה מופיעים באתר של תוכנית השותפים.

9.3. לשירות התמיכה של תוכנית השותפים יש הזכות לסרב לבחון תלונה, אם השותף לא יכול לספק ראיות לאי-הפרה של התנאים.

9.4. פרק הזמן לבחינת התלונה יהיה 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מתאריך קבלתה.

9.5. לאחר בחינת התלונה, כל החלטה שתתקבל על ידי החברה בנוגע לתוכנית השותפים היא סופית ואינה ניתנת לבחינה מחדש. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל התקשרות המכילה ניבולי פה, עלבונות, הסטה לאלימות או האשמות שווא, ולהשעות שיתוף פעולה עם שותף האחראי לשליחת תקשורת כזו.