ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛҮҮД
(цаашид гэрээ гэх)

Ерөнхий тодорхойлолт

Мөрий бүртгэлийн компаниОнлайн мөрийний таатай нөхцөлийг хэрэглэгчдэд санал болгодог 1xBit (цаашид “Компани” гэх)-н интернэт нөөц.

Компанийн гол брэнд – Компанийн бусдаас ялгарах бүрэлдэхүүн хэсэг нь хэрэглэгчдэд амархан танигдах явдал юм. Түншлэлийн Хөтөлбөр дэх Компанийн гол брэнд (цаашид Компанийн Брэнд гэх) нь 1xBit юм.

Компанийн вэбсайт эсвэл нөөц (цаашид 1xBit гэх) – Нэг болон түүнээс дээш Компанийн вэбсайт домайн нэрний хэсэг эсвэл бүтнээр Компанийн Брэнд багтаана.

Компанийн бүтээгдэхүүнүүд – Компанийн нөөцөд үйлчилгээ эсвэл үйлчилгээний багц хэрэглэгчдэд санал болгодог.

Түншлэлийн Хөтөлбөр – Компанийн нөөцийн дагуу явагддаг Компани болон Түншийн хоорондын хамтын ажиллагааны төрөл, тухайлбал https://partners1xbit.com/, Түнш өөрийн нөөцөө эсвэл Компанийн үйлчилгээг сурталчлах нөөц ашиглаж, хариуд нь урамшуулал авдаг. Энэ төрлийн хамтын ажиллагааны үндсэн зарчим нь доор дурьдсныг таниулах болон https://partners1xbit.com/. дээрх Түншлэлийн Хөтөлбөрийн бүртгэлийн мөчөөс Түншээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэж үзнэ.

Түнш – Вэб мастер (хувь хүн эсвэл хуулийн этгээд) нь partners1xbit.com дээрх Түншлэлийн Хөтөлбөрийн нөхцөлийг хангагч бөгөөд гол зорилго нь Компанийн нөөцөд шинэ хэрэглэгчдийг татах болон бүтээгдэхүүн борлуулах юм.

Түншийн данс – Түншлэлийн Хөтөлбөр дэх Түншийн хувийн данс

Шинэ хэрэглэгч – 1xBit вэбсайтад өмнө нь тоглогчийн данс нээж байгаагүй, тодорхой шалтгаанаар Компанийн вэбсайтад Түншийн анхаарлыг татсан, 1xBit дээр тоглогчийн дансаа бүртгүүлэн, эхний депозитоо хийсэн хэрэглэгч.

Лавлагааны Холбоос – Түншийн цор ганц нэрийг багтаасан Компанийн вэтсайтны холбоос.

Орлого– Түншийн хувьд Шинэ хэрэглэгчдээс авсан компанийн ашиг дээр үндэслэн шагнал хэлбэрээр мөнгөн шагнал авна.

Төлбөр – Гадны төлбөрийн системээр дамжуулан Түншлэлийн Хөтөлбөрийн дотоодын данснаас Хамтрагчруу шилжүүлэх төлбөр (орлого).

Сурталчилгааны материал – Интернэтэд Компанийн бүтээгдэхүүн сурталчилах зар сурталчилгааны төрөл болох зурвас, график, аудио, видео болон бусад холимог материалууд.

Гэрээний ерөнхий нөхцөлүүд

1. Ерөнхий нөхцөл

1.1. Түнш нь Компанитай ажиллаж эхлэхээс өмнө Түншлэлийн Хөтөлбөрийн ерөнхий нөхцөлүүдийг уншиж ойлгон бас зөвшөөрсөн байх ёстой.

1.2. Зөвхөн 18 болон түүнээс дээш насны хэрэглэгчид гишүүн болж, Түншлэлийн Хөтөлбөрийн нөхцлөлийг хангах боломжтой. Насны хязгаарлалтын журам хэрэгжүүлэх тал дээр Түнш алдаа гаргасан тохиолдолд Компани гуравдагч талын үүрэг хүлээх ёсгүй. Хэрэв энэ нөхцөл зөрчигдвөл, Компани Түншид орлогын төлбөр явуулахаас татгалзах мөн дансыг нь битүүмжлэх бүрэн эрхтэй.

1.3. Түнш нь хэрэглэгчийн нэр, нууц үг гэх зэрэг хувийн мэдээллийн санах байгууламж болон аюулгүй байдалд бүрэн хариуцлага хүлээнэ. Түнш болон/эсвэл гуравдагч талын буруугаас болж хувийн мэдээлэл алдагдвал Компани хариуцлага хүлээхгүй.

1.4. Түншлэлийн Хөтөлбөрийн дагуу, Компани нь Түнштэй хамтран ажиллахаас татгалзах эрхтэй ба татгалзсан шалтгаанаа тайлбарлах шаардлагагүй.

1.5. Компани энэ гэрээнд ямар нэг өөрчлөлт оруулах эрхтэй ба өөрчлөлтийн мэдээллийг Түншийн дансан дахь имэйл хаягаар явуулах ёстой. Гэрээний тохиромжтой хувилбар Түншлэлийн Хөтөлбөрийн вэбсайт дээр нийтлэгдсэн хувилбар байх ёстой.

1.6. Түнш нь Түншлэлийн Хөтөлбөр дээр нэг л удаа бүртгүүлэх эрхтэй. Дахин болон давхар бүртгүүлэхийг хатуу хориглоно.

2. Зар сурталчилгааны материалын байршуулал

2.1. Түншлэлийн Хөтөлбөрийн хэсэг болох Түнштэй хамтын ажиллагаа нь Хамтрагчийн нөөц эсвэл өөр нөөцний зар сурталчилгааны материалын хуваарилалтын шалтгаан болдог.

2.2. Компанитай хамтын ажиллагааны нэг хэсэг болох зар сурталчилгааг байхшуулахад, Түнш Зар сурталчилгааг байрлуулсан тухайн орны хууль дүрэм, эрх зүйн шаардлага, ёс зүйн стандартыг ягштал мөрдөх ёстой ба зар сурталчилгааны материалыг зөвхөн Компанийн зөвшөөрлөөр ашиглана.

2.3. Түнш өөрөө зар сурталчилгааны материалаа бэлдэх үед, Түншлэлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгч, дээр дурьдсан сурталчилгааны материалын зохицуулалт болон зөвшөөрөх эсэхийг Түнш мэдэгдэх ёстой. Хэрэв гэрээний энэ нөхцөл зөрчигдвөл, Түнш гэрээний 2.8 хэсэгт тодорхой заагдсан хор хохиролтой нүүр тулна.

2.4. Түнш өөрийн нөөц эсвэл бусад нөөц дээр хуваарилагдсан зар сурталчилгааны материалын үнэн зөв байдал, ач холбогдолыг хянахыг зөвшөөрнө.

*Хэрэглэж болохгүй зар сурталчилгааны материалуудад:

– урамшуулал, бонус болон тусгай саналын буруу нөхцөл;

– хоцрогдсон бүтээлч санаанууд

– хуучирсан Компанийн лого ашигласан зар сурталчилгааны материалууд;

– өрсөлдөгчийн вэбсайтын холбоос багтаасан болон Компанийн нэр эсвэл брэндүүдийн аль нэгийг ашиглсан зар сурталчилгааны материалууд.

Хэрэв зар сурталчилгааны материалыг хэрэгцээгүй гэж үзвэл Компани Түнштэй хийсэн гэрээний нөхцөлийг яаралтай хянан үзэж, Түншийн дансыг блоклох эрхтэй.

2.5. Түнш нь нөөц, зар сурталчилгааны материал хувиарилагдсан нөөц мөн эдгээр нөөцүүдийн агууламжыг боловсруулахад бүрэн дүүрэн хариуцлага хүлээнэ.

2.6.Түнш нь нөөц эсвэл гүтгэлэг, насны хязгаарлалттай холбоотой асуудал, хууль бус, аюултай, заналхийлсэн, ёс журамгүй, арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхсан нөөц эс бөгөөс Компани болон гуравдагч талын эрх ашиг зөрчсөн, санал зөрөлдсөн ямар ч материалын хуваарилалтиас урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй.

2.7. Түнш нь захиргааны байгууллагын хэм хэмжээ боловсруулагдаж буй хориглосон орнуудад Компанийн вэбсайтын агууламж сурталчилах эсвэл аль нэг зар сурталчилгааны материалыг байршуулах ёсгүй.

2.8. Компани нь Түншийн нөөц эсвэл бүтээгдэхүүн үйлчилгээний аль нэгтэй холбоотой гуравдагч талын ямар нэг шаардлаганд хариуцлага хүлээхгүй. Хэрэв Түншийн нөөц эсвэл нөөцийн зар сурталчилгааны материал энэ гэрээнд зөрчил болж илэрвэл, орлуулах материалын хүсэлттэй Түншрүү илгээх ёстой. Түнш ажлын 5 (тав) өдрийн дотор асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Хэрэв асуудал шийдвэрлэгдээгүй бол Компани, Түншлэлийн Хөтөлбөрийн дагуу асуудал шийдэгдэх хүртэл Түншрүү явуулах төлбөрийг зогсоох эрхтэй. Түнш нь Хөтөлбөрийн дагуу, гэрээний энэ нөхцөлийн давтагдсан зөрчилийн үед Хамтрагчтай хамтран ажиллагааны нөхцөлийг дахин хянах эрхтэй.

3. Хөдөлгөөний эх үүсвэр

3.1. Бүртгүүлэх үед, Компанитай хамтран ажиллахдаа ашиглахаар төлөвлөсөн хөдөлгөөний эх үүсвэрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг хангахыг Түнш хүлээн зөвшөөрнө.

3.2. Түнш нь хөдөлгөөний эх үүсвэрийг ямар нэг байдлаар санаатайгаар нуун дарагдуулж болзошгүй. Түнш хөдөлгөөний эх үүсвэрийг санаатайгаар нуун дарагдуулсан гэдгийг олж мэдэхэд, Компани төлбөрийг зогсоох мөн Түнштэй хамтын ажиллагааны нөхцөлийг эргэн харах эрхтэй.

3.3. Компанийн Зохицуулалт Үйлчилгээ нь Түншийн ашигласан хөдөлгөөний эх үүсвэрийн уян хатан байдлыг хянах ёстой. Түнш тодруулах зорилгоор Түншлэлийн Хөтөлбөр Дэмжлэг үзүүлэх Үйлчилгээ -рүү холбогдож болно.

4. Компанийн оюуны өмчийн ашиглалтын хязгаарлалт

4.1. Түнш нь Компанийн үндсэн брэндийн вэбсайтууд эсвэл бие даасан газардах хуудсуудын харагдах байдал, түүнчлэн Компанид бүртгэгдсэн худалдааны нэр, худалдааны тэмдгийн вэбсайтуудыг бүрэн буюу хэсэгчлэн хуулбарлахыг хориглоно. Мөн түүнчлэн, Түншийн вэбсайт эсвэл хуудасууд нь Компанийн үндсэн брэнд эсвэл түүнтэй холбоотой бусад брэндүүдтэй ямар нэг байдлаар холбогдох болон сэтгэдэл төрүүлэх ёсгүй.

4.2. Түншлэл нь түншлэлийн Хөтөлбөрийн хүрээнд хүлээн авсан материалаас бусад тохиолдолд Компанийн лого, график, маркетингийн материалыг Компанийн төлөөлөгчдийн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах эрхгүй.

4.3. Түнш компани нь вэбсайт (домайн нэр), дотоод хуудас эсвэл гар утасны программын хаягаар Компанийн үндсэн брэнд эсвэл Компанийн бусад брэндүүдийн нэрийг өөрөөр ашиглах эсвэл бүртгүүлэхгүй байхыг зөвшөөрч байна. “Өөрчлөлт” гэдэг нь Компанийн аль нэг брэндийн нэрийг багтаасан эсвэл түүний нэрээс бүрдэх эс бөгөөс Компанийн худалдааны тэмдгийн нэртэй төөрөлдөхүйц төстэй нэрийг хэлнэ. Компани ямар нэг будлиан гарах магадлалыг тодорхойлох эрхтэй гэдгийг Түнш хүлээн зөвшөөрч байна.

4.4. Түнш нь Компанийн худалдааны нэр (худалдааны тэмдэг) эсвэл Компанийн эзэмшдэг аль нэг бусад брэндийн нэртэй ижил төстэй эсвэл аливаа хайлтын систем, портал, зар сурталчилгааны үйлчилгээ эсвэл бусад хайлтын/ лавлах үйлчилгээнд ашиглахтай ижил төстэй буюу ижил төстэй худалдааны хайлтын систем түлхүүр үгс ашиглах/бүртгүүлэх/эзэмших эрхгүй. Үүнд Компанийн худалдааны нэр (худалдааны тэмдэг)-тэй ижил төстэй Түншийн вэбсайт дахь мета тэмдэглэгээ орно.

4.5. Гэрээний 1 – 4.4-н аль нэг хэсэг зөрчигдвөл, Компани нь Түнштэй хамтын ажиллагааны нөхцөлөө дахин харж үзэх эрхтэй.

5. Өрсөлдөөн

5.1. Түнш нь Компанийн удирдлага, менежер эсвэл бусад ажилчдын нэрийн өмнөөс Түншлэлийн Программын зар сурталчилгааны материал тараахгүй мөн байршуулахгүй байхыг хүлээн зөвшөөрч байна. Компанийн нэрийн өмнөөс зар сурталчилгааны бүх материал, үйлчлүүлэгчдэд хандах хүсэлтийг Компанийн вэбсайтад жагсаасан албан ёсны имэйл хаягаас илгээнэ.

5.2. Түнш нь вэбсайт эсвэл вэбсайтын урамшууллын хувьд Компани, Түншийн хооронд өрсөлдөөн үүсгэж болзошгүй тул ямар нэг байдлаар үйлчлүүлэгчтэй холбоо барьж болохгүй.

5.3. Компанийн зар сурталчилгааны хувьд Түнш спам мэйл, Компанийн Брэндийн аль нэгтэй хам сэдвийн зар сурталчилгаа болон “ clickunder” мөн ”popunder” гэх мэт зар сурталчилгааны формат ашиглахыг хориглоно.

5.4. Түнш нь Компани зарим үед Түншлэлийн программын дагуу хангадаг стандарт урамшууллын программаас бусад Түншлэлийн Программын хэсэг болох Компанийн урьдчилсан бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр Компанийн аль ч Шинэ хэрэглэгчид бүртгүүлэхэд (санхүүгийн эсвэл бусад) урамшууллаар хангах эсвэл санал болгох, депозит хийх, өөр ямар нэг арга хэмжээ авахгүй байхыг зөвшөөрч байна.

5.5. Түнш өөрсдийн Лавлах холбоосын дагуу Компанид өөрийн тоглогчийн аккаунтаар бүртгүүлэх болон бусад хэрэглэгчидтэй нууцаар үгсэн тохиролцохыг хориглоно.

5.6. Түншийг күүки стаффинг ашиглахыг хориглоно. Тухайлбал:

– тэг хэмжээсийн iframe-д 1xBit вэбсайт онгойлгох;

– шошго тохируулах, күүки бичиг болон бусад энэ төрлийн оролдлого.

5.7. Энэ гэрээний 5.1 – 5.6-н аль нэг хэсэг зөрчигдвөл, Компани Түншийн дансыг хаах болон хамтын ажиллагааны нөхцөлийг эргэн засварлах эрхтэй.

6. Нууцлалын мэдээлэл

6.1. Энэ гэрээний нөхцөлийн турш, Түнш нь Компанийн бизнестэй холбоотой нууцлалын мэдээлэл, үйл ажиллагаа, технологи болон Түншлэлийн Программ (үүнд, жишээлбэл орлого болон Түншлэлийн Программын хэсэг болох Түншийн хүлээн авсан бусад шимтгэл) зэргийг хангана.

6.2. Түнш нь Компаниас урьдчилан бичсэн зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч талд ямар ч нууцлалын мэддээллийг дамжуулах эсвэл хувааж болохгүй гэдгийг зөвшөөрнө. Түнш нь зөвхөн гэрээний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд л нууцлалын мэдээлэл ашиглаж болно. Нууцлалын мэдээллийн талаарх Түншийн үүрэг гэрээ дуусгавар болсны дараа үлдэх ёстой.

6.3.Гэрээний 6.1 – 6.2 хэсэг зөрчигдсөн тохиолдолд Компани Түнштэй хийсэн гэрээг дуусгавар болгох мөн нууцлалын мэдээлийг хамгаалах тухай хуулиар тохирсон шийтгэлийг өгөх эрхтэй.

7. Шинэ хэрэглэгч татах урамшуулал

7.1. Түншийн ашиг нь тогтмол үнэ цэнэтэй байх ёсгүй бөгөөд Түншлэлийн лавлагаа холбоосыг ашиглан бүртгүүлсэн шинэ хэрэглэгчдээс Компанийн авсан орлого, мөн хөдөлгөөний чанараас хамаарна.

7.2 Бүртгүүлсний дараа, шинэ Түнш бүр Түншийн авчирсан шинэ хэрэглэгчээс авсан Компанийн цэвэр ашгийн 25% (хорин таван хувь)-н шагнал авах эрхтэй. Шагналын хувь Түншийн авчирсан шинэ хэрэглэгчээс авч буй Компанийн цэвэр ашгаас шалтгаалж 30% (гучин хувь), 35% (гучин таван хувь) эсвэл 40% (дөчин хувь) болж нэмэгдэж болно. Энэ нь Түншийн нэмэгдсэн орлогоор автоматоор нэмэгдэж ирнэ.

Түншийн авах дүн:The Affiliate receives:

25% хэрэв Компанийн сарын цэвэр мөрийний ашиг 200 mBTC хүртэл байвал;

30% хэрэв Компанийн сарын цэвэр мөрийний ашиг 200 mBTC-с 700 mBTC хооронд байвал;

35% хэрэв Компанийн сарын цэвэр мөрийний ашиг 700 mBTC-с 1000 mBTC хооронд байвал;

40% хэрэв Компанийн сарын цэвэр мөрийний ашиг 1000 mBTC-с дээш байвал.

Түншийн ашиг түүний авчирсан хэрэглэгчдээс олсон цэвэр мөрийний ашигийн хувиар тооцогдоно. Цэвэр мөрий ашиг = бооцоо тависан нийт дүн - нийт хожил - авсан нийт бонус - төлбөрийн системийн шимтгэл.

Түншийн шагналын үнэлгээ өөрчлөгдөж болно. Хэрэв өөрчлөгдвөл имэйлээр Түншид мэдэгдэх болно.

7.3. Хэрэв Түнш хуанлийн сараар дарааллан 3 (удаа) шинэ хэрэглэгч 3 (гурав)-г авчирч чадахгүй бол Компани Түнштэй хийсэн хамтын ажиллагааны нөхцөлд Түншийн авч буй шагналын дүнг багасгах, Түншлэлийн Программ дахь Түншийн дансны ашиглалтыг түр зогсоох гэх мэт өөрчлөлт оруулах эрхтэй (заавал биш). Тус тусын нөхцөл байдалд Түнштэй хийсэн байгаа одоогийн гэрээ дуусгавар болох эсэх асуудал үүсч болзошгүй.

Нөгөө талд, Түнш Компанийн брэндийг сурталчилахад идэвхи санаачилгатай байвал хамтын ажиллагааны байдал дээрдэж, шагналын дүн өсөх ба Түншрүү имэйлээр мэдэгдэнэ.

8. Шагналын төлөлт

8.1. Түнш нь долоо хоногт нэг удаа төлбөр хүлээн авна (өмнөх долоо хоногийн Даваа гаригаас Ням гариг хүртэлх хугацааг хамруулан Мягмар гариг бүр) . Гэхдээ зөвхөн өмнө нь төлбөрийн талаар Компанийн менежертэй зөвшилцсөн хийгээд хэрэв сан хамгийн бага төлбөрийн өртөг 2,5 mBTC-с давж орлого олсон тохиолдолд л авна.

8.2. Хэрэв Түнш дээр дурьдсан хамгийн доод дүн тэдний Түншлэлийн дансанд байхгүй бол шаардлагатай дүн орж иртэл сан дараа сар луу автоматаар шилжигдэнэ. Хасах дүнтэй үлдэгдэл мөн адил дараа сар луу шилжигдэнэ.

8.3. Компанийн Түншлэлийн Хөтөлбөр нь урьдаас төлөвлөөгүй техникийн асуудал гарсан тохиолдолд эсвэл Түнш болон тэдний хөдөлгөөний нөөцийг баталгаажуулах шаардлагатай бол 2 (хоёр) сар хүртэл хугацаанд Түншрүү явуулах төлбөрийг хойшлуулах эрхтэй. Хэрэв төлбөр хойшлогдсон тохиолдолд Түнш учир шалтгааныг Түншлэлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгч Компанийн менежерээс лавлаж болно.

Төлбөрийн хүсэлт явуулахаас өмнө, мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг шалгана уу. Хэрэв төлбөрийн хүсэлт анх удаа хийх гэж байгаа бол менежертэйгээ холбогдоно уу. Цаашид төлбөр автоматаар хийгдэх болно.

8.4. Төлбөр нь Түншийн бүртгүүлэх үедээ өгсөн мэдээллийн дагуу хийгдэнэ. Мэдээллээ өөрчлөх бол support@partners1xbit.com-руу холбогдоорой. 1xBit нь Түншрүү шилжүүлэх төлбөрийн бүх шимтгэлийг хариуцна.

8.5. Хэрэв түншийн трафикт залилангийн шинжтэй шинэ хэрэглэгч таарвал компани нь урьдчилсан мэдэгдэл өгөлгүйгээр, мөн татан авалт хийхийг нь зөвшөөрөхгүйгээр түнштэй хийсэн гэрээг цуцлах эрхтэй.

"Залилангийн шинжтэй" гэдгийг "Ерөнхий нөхцөлийн" 2.19-д зааснаар тодорхойлно.

9. Маргаан шийдвэрлэх журам

9.1. Түнш нь Түншлэлийн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчдөөр хийгдсэн ямар нэг шийдвэрээс татгалзаж болно. Ингэхийн тулд Түнш, Түншлэлийн Хөтөлбөрийн Дэмжлэх үзүүлэх Үйлчилгээтэй холбогдож, өөрийн шалтгаанаа тайлбарлах ёстой.

9.2. Түнш нь зөвхөн бичгэн хэлбэрээр бүх мэдээллээ Түншлэлийн Хөтөлбөрийн Дэмжлэг үзүүлэх Үйлчилгээний албан ёсны имэйл хаягруу явуулах ёстой. Дэмжлэг үзүүлэх Үйлчилгээнийний дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг Түншлэлийн Хөтөлбөрийн вэбсайтаасхарах боломжтой.

9.3. Хэрэв Түнш зөрчлийн нотлох баримтаа хангалттай үзүүлж чадахгүй бол Түншлэлийн Хөтөлбөрийн Дэмжлэг үзүүлэх Үйлчилгээ нь гомдлыг авч хэлэлцэхээс татгалзах эрхтэй.

9.4. Гомдлыг хэлэлцэх хугацаа баримтын огноогоос эхлээд ажлын 14 (арван дөрөв) өдөр байна.

9.5. Гомдлыг авч хэлэлцсэний дараа Компани Түншлэлийн Хөтөлбөрийн талаар ямар нэг шийдвэр гаргавал энэ эцсийн шийдвэр бөгөөд нэмж засварлах боломжгүй. Компани нь бусдыг доромжилсон, хараалын үгтэй, хүчирхийлэлд уриалсан мөн хэлмэгдүүлсэн гэх зэрэг зохисгүй харилцааг устгах болон иймэрхүү мэдээлэл явуулсан Түнштэй хамтын ажиллагаагаа зохих ёсоор зогсоох эрхтэй.