Villkor
(härefter kallat Avtal)

Allmänna definitioner

Spelföretag – en internetresurs av 1xBit (härefter kallad “Företaget”), där användare erbjuds spelfaciliteter online.

Företagets huvudmärke – ett set med komponenter som skiljer Företaget från andra, vilket gör det lätt att känna igen bland användarna. Företagets huvudmärke (härefter kallat Företagsmärket) för detta Affiliateprogram är 1xBit.

Företagets webbplats eller resurs (härefter även kallat 1xBit) – en eller fler företagswebbplatser innehållande Företagetsvarumärket till fullo eller delvis i domännamnet.

Företagets produkter – tjänsten eller uppsättningen tjänster som erbjuds till användare på Företagets resurser.

Affiliateprogram – en typ av samarbete mellan Företaget och Affiliate, som är implementerat via Företagets resurser, i synnerhet https://partners1xbit.com/, varigenom Affiliate som använder sin egen resurs eller resurser kan annonsera Företagets tjänster och få ersättning i utbyte. Basprinciperna för denna typ av samarbete anges nedan och ska anses accepterade av Affiliate från det ögonblick då de registrerar sig för Affiliateprogrammet på https://partners1xbit.com/.

Affiliate – en webmaster (en individ eller huridisk enhet) som uppfyller villkoren för Affiliateprogrammet på partners1xbit.com och vars huvudsakliga mål är att attrahera nya användare till Företagets resurs och att främja deras produkter.

Affiliatekonto – en Affiliates personliga konto i Affiliateprogrammet.

Nya användare – användare som tidigare inte haft något spelarkonto på någon 1xBit-webbplats, attraheras av Affiliate till Företagets webbplats på specifika sätt, har registrerat ett spelkonto på 1XxBit och gjort sin första insättning.

Hänvisningslänk – en länk till Företagets webbplats som innehåller en unik identifierare för Affiliate.

Förtjänst– monetära belöningar som tas emot av Affiliate som provision baserad på vinsten gjord hos företaget från nya användare som hänvisats av Affiliate.

Betalning – en betalning (förtjänst) som överförs till Affiliate från Affiliateprogrammets interna konto via ett externt betalningssystem.

Rapporteringsperiod – en viss tidsperiod för när Affiliate kan spåra resultaten av sitt arbete inom Affiliateprogrammet.

Reklammaterial – text, grafik, ljud, video och blandat material av reklamnatur som tjänar för att främja Företagets produkter på internet.

Avtalsvillkor

1. Allmänna provisioner

1.1. Affiliate förbinder sig att läsa och förstå Affiliateprogrammets villkor innan arbetet med företaget påbörjas och accepterar dem.

1.2. Endast användare som är 18 år eller äldre kan bli medlem och uppfylla villkoren för Affiliateprogrammet.

Företaget är inte ansvarigt gentemot tredje part för Affiliates underlåtenhet att följa klausulen om åldersbegränsningar. Om denna klausul bryts ska Företaget ha rätten att vägra betalning av förtjänster till Affiliate och frysa dess Affiliatekonto.

1.3. Affiliate ska bära fullt ansvar för säkerheten och lagringen av personliga uppgifter, inklusive användarnamn och lösenord. Företaget ska inte ansvara för förlust av personliga uppgifter genom Affiliate och/eller överföring därav till tredje part.

1.4. Via Affiliateprogrammet reserverar sig Företaget rätten att vägra att samarbeta med någon Affiliate. Företaget är inte skyldigt att styrka sitt avslag.

1.5. Företaget ska ha rätt att göra ändringar i detta Avtal och, om möjligt, meddela ändringar via e-postadressen som tillhandahållits av Affiliate på Affiliatekontot.

Den tillämpliga versionen av Avtalet ska vara versionen som är publicerad på Affiliateprogrammets webbplats.

1.6. Affiliate kan endast registrera sig för Affiliateprogrammet en gång. Omregistrering, bland annat som en under-affiliate är strängt förbjudet.

2. Distribution av reklammaterial

2.1. Samarbete med Affiliate som en del av Affiliateprogrammet innebär distribution av reklammaterial på Affiliates resurs eller resurser.

2.2. När man distribuerar reklammaterial som en del av samarbetet med Företaget, ska Affiliate strikt följa de lagar som tillämpas i landet där reklammaterialet distribueras, med kraven från tillsynsmyndigheter och med etiska standarder, och endast använda reklammaterial som har modererats och godkänts av Företaget.

2.3. När en Affiliate förbereder sitt eget reklammaterial, måste Affiliate skicka in detta reklammaterial till en representant för Affiliateprogrammet för moderering och godkännande. Om denna klausul i Avtalet bryts, kommer Affiliate att få de konsekvenser som specificerats i klausul 2.8 i Avtalet.

2.4. Affiliate godkänner att övervaka relevansen och noggrannheten för det reklammaterial som distribueras på dess resurs eller resurser (webbplatser, sociala nätverk, direktmeddelanden m.m.) * *

*Irrelevant reklammaterial inkluderar:

– felaktiga villkor för kampanjer, bonusar och specialerbjudanden;

– föråldrade kreativa idéer;

– reklammaterial innehållandes en föråldrad Företagslogotyp;

– reklammaterial som använder namnet på Företaget eller ett av dess varumärken och som innehåller länkar till konkurrenters webbplatser.

Om reklammaterial bedöms som irrelevant, ska Företaget ha rätten att omedelbart granska villkoren i Avtalet med Affiliate och samtidigt reservera sig rätten att blockera dess Affiliatekonto.

2.5. Affiliate ska vara helt och ensam ansvarig för att driva resursen eller resurserna där reklammaterialet distribueras och för innehållet i nämnda resurs eller resurser.

2.6. Affiliate åtar sig att förhindra distribution av material på dess resurs eller resurser som är förtalande, föremål för åldersbegränsningar, olagligt, skadligt, hotande, obscent, rasmässigt eller etiskt intolerant eller på annat sätt oönskat eller diskriminerande, våldsamt, politiskt inkorrekt eller på annat sätt kontroversiellt eller bryter mot Företagets rättigheter eller tredje parts rättigheter.

2.7. Affiliate får inte distribuera reklammaterial eller innehåll som främjar Företagets webbplats i länder där det är förbjudet, inklusive länder där reglerande normer är på väg att utvecklas.

2.8. Företaget ansvarar inte för några anspråk från tredje parter relaterat till Affiliates resurs eller resurser, eller till någon av Affiliates produkter eller tjänster.

Om reklammaterialet på Affiliates resurs eller resurser visar sig strida mot detta Avtal, ska en varning skickas till Affiliate med en begäran om att ersätta sådant material. Affiliate godkänner att åtgärda problemet inom 5 (fem) arbetsdagar.

Om ärendet förblir olöst reserverar sig Företaget, via Affiliateprogrammet, rätten att blockera betalningar till Affiliate tills ärendet är åtgärdat.

I händelse av återkommande brott mot denna klausul i Avtalet, ska Företaget, via Affiliateprogrammet, ha rätten att revidera samarbetsvillkoren med Affiliate.

3. Trafikkällor

3.1. Vid registrering samtycker Affiliate till att tillhandahålla omfattande information om trafikkällorna de avser att använda medan de samarbetar med Företaget.

3.2. Affiliate ska hållas ansvarig för avsiktligt döljande av trafikkällor. I händelse av att Affiliate medvetet dolt trafikkällor, reserverar Företaget sig rätten att blockera betalningar och revidera samarbetsvillkoren med Affiliate.

3.3. Företagets modereringstjänst ska övervaka efterlevnaden av trafikkällorna som används av Affiliate. Affiliate kan kontakta Affiliateprogrammets supportservice för klargöranden.

4. Begränsningar för användningen av Företagets immateriella rättigheter

4.1. Affiliate är förbjuden att helt eller delvis kopiera utseendet på webbplatserna eller individuella landningssidor från Företagets huvudmärke, såväl som webbplatser för företagsnamn och varumärken som registrerats av Företaget. I tillägg får inte Affiliates webbplatser eller målplatser ge intryck av att de hanteras eller är kopplade till Företagets huvudmärke eller något av dess tillhörande varumärken.

4.2. Affiliate har inte rätt att använda Företagets logotyper, grafik och reklammaterial utan tillstånd från Företagets representanter, förutom för material som erhålls som en del av Affiliateprogrammet.

4.3. Affiliate samtycker till att inte registrera eller använda någon variation av namnet på Företagets huvudmärke eller andra varumärken i Företaget på adressen till dess webbplats (domännamn), interna sidor eller mobilapplikationer. Med ”variation” menas alla namn som inkluderar eller består av namnet på något av Företagets varumärken eller som liknar namnet på Företagets varumärke som kan orsaka förvirring. Affiliate godkänner att Företaget har rätten att bestämma sannolikheten för förvirring.

4.4. Affiliate har inte rätt att skaffa/registrera/använda nyckelord, sökfrågor eller andra identifierare för användning i några sökmotorer, portaler, annonseringstjänster eller andra sök-/referenstjänster som är identiska med eller liknar Företagets handelsnamn (varumärken) eller något annat varumärke som ägs av Företaget. Dessa inkluderar metataggar på Affiliates webbplats som är identiska med eller liknar Företagets handelsnamn (varumärken).

Affiliate ska inte ha rätt att skaffa sidor och/eller grupper på sociala nätverk (inklusive, men inte begränsat till Facebook, Twitter m.fl.) som kan misstolkas som sidor eller grupper tillhörande Företaget och/eller Företagets varumärken.

Affiliate godkänner också att inte skapa eller distribuera mobila- eller webbapplikationer som kan misstolkas som applikationer eller webbplatser tillhörande Företagets varumärken.

4.5. Om någon av klausulerna 4.1 – 4.4 i det här Avtalet bryts, har Företaget rätten att granska samarbetsvillkoren med Affiliate.

5. Konkurrens

5.1. Affiliate godkänner att inte distribuera eller sprida reklammaterial på administrationens, chefers eller andra anställda på Företagets vägnar, och i synnerhet Affiliateprogrammets. Allt reklammaterial och överklaganden till kunder på Företagets vägnar ska skickas från officiella e-postadresser listade på Företagets webbplats.

5.2. Affiliate har inte rätt att kontakta potentiella kunder på något sätt som kan resultera i konkurrens mellan Affiliate och Företaget när det gäller marknadsföring av webbplatsen eller webbplatserna.

5.3. Som ett medel för reklam för företaget är Affiliate förbjuden att använda skräppost, kontextuell reklam med något av Företagets varumärken och reklamformat så som clickunder och popunder.

5.4. Affiliate godkänner att de inte kommer att erbjuda eller tillhandahålla incitament (ekonomiska eller andra) för att registrera, göra en insättning eller vidta andra åtgärder för en potentiellt ny användare av Företaget utan föregående skriftligt medgivande av Företaget som en del av Affiliateprogrammet, förutom för standardkampanjprogram som Företaget då och då kan tillhandahålla via Affiliateprogrammet.

5.5. Affiliate är förbjuden att registrera sitt eget spelkonto hos Företaget via sin hänvisningslänk, och att samarbeta med andra användare.

5.6. Affiliate är förbjuden att använda cookie stuffing, nämligen:
– öppna 1xBit-webbplatsen i en iframe i noll storlek, eller i en osynlig zon;

– implementera taggar, cookieskript och andra manipulationer av den här typen.

5.7. Om någon av klausulerna 5.1 – 5.6 i det här Avtalet bryts, reserverar Företaget sig rätten att revidera samarbetsvillkoren med Affiliate och kan komma att stänga Affiliatekontot.

6. Konfidentiell information

6.1. Under detta Avtals giltighetstid, kan Affiliate förses med konfidentiell information relaterad till Företagets verksamhet, dess drift, teknologier och Affiliateprogrammet (inklusive till exempel förtjänster och andra provisioner som Affiliate tagit emot som en del av Affiliateprogrammet).

6.2. Affiliate godkänner att inte avslöja eller överföra någon konfidentiell information till tredje part såvida inte Affiliate har föregående skriftligt godkännande från Företaget. Affiliate ska endast använda konfidentiell information för att uppnå Avtalets mål. Affiliates skyldigheter beträffande konfidentiell information gäller efter det att Avtalet upphört.

6.3. Om någon av klausulerna 6.1 – 6.2 i det här Avtalet bryts, har Företaget rätt att säga upp Avtalet med Affiliate och tillämpa påföljder i enlighet med tillämpliga lagar om skydd av konfidentiell information.

7. Provision för att locka nya användare

7.1. Affiliates förtjänst ska inte ha något fast värde och kommer att bero på inkomsten Företaget får från nya användare som har registrerat sig via Affiliates hänvisningslänk, samt på kvaliteten på trafiken.

7.2 Omedelbart efter varje ny registrering är varje ny Affiliate berättigad till en provision på 25 % (tjugofem procent) av Företagets nettovinst från nya användare som tagits in av Affiliate. Provisionsprocenten kan ökas upp till 30 % (trettio procent), 35 % (trettiofem procent) eller 40 % (fyrtio procent) beroende på Företagets nettovinst från användare som tagits in av Affiliate. Procentandelen av erhållen provision ökar automatiskt när vinsten från Affiliate ökar.

Affiliate får:

25 % om företagets månatliga nettovinst är på upp till 200 mBTC;

30 % om företagets månatliga nettovinst är mellan 200 mBTC och 700 mBTC;

35 % om företagets månatliga nettovinst är mellan 700 mBTC och 1000 mBTC;

40 % om företagets månatliga nettovinst är över 1000 mBTC.

Affiliates vinst beräknas som en procentsats av nettospelvinst från användare som tagits in av Affiliate. Nettospelvinst = totalt satsat belopp – totala vinster – totala bonusar erhållna – betalningssystemavgifter.

Affiliates provision kan ändras. I så fall kommer Affiliate att informeras via e-post.

7.3. Om Affiliate inom 3 (tre) på varandra följande kalendermånader misslyckas att locka 3 (tre) nya användare, har Företaget rätt att (men är inte skyldiga) att ändra samarbetsvillkoren ,ed Affiliate, inklusive genom att minska provisionen som tas emot av Affiliate, eller stänga av användning av Affiliatekontot i Affiliateprogrammet. I enskilda fall kan frågan om uppsägning av det nuvarande Avtalet med Affiliate tas upp.

Å andra sidan kan Affiliate vara proaktiv när det gäller att marknadsföra Företagets varumärken, vilket kan leda till förbättrade samarbetsvillkor, särskilt genom att öka provisionen. Affiliate kommer att meddelas om detta via e-postadressen som tillhandahållits på Affiliatekontot.

8. Betalning av provision

8.1 Affiliate kan erhålla förtjänst en gång i veckan (varje tisdag, som inkluderar perioden måndag till söndag föregående vecka) men endast om de tidigare har godkänt betalningsuppgifterna med en chef på Företaget, och om de intjänade medlen överskrider det minsta betalningsvärdet 2,5 mBTC.

Om Affiliate inte har nått den ovan nämnda minimibeloppet på sitt Affiliatekonto, kommer medlen automatiskt att överföras till nästa period och så vidare tills det erforderliga beloppet ackumulerats. Ett negativt saldo överförs också till nästa månad.

8.2. Företagets Affiliateprogram har rätt att fördröja betalningar till Affiliate i upp till 2 (två) månader i händelse av oförutsedda tekniska fel i Affiliateprogrammet, eller om det är nödvändigt att verifiera Affiliate och dess källor. I händelse av fördröjd betalning, kan Affiliate klargöra varför med en chef på Företaget som representerar Affiliateprogrammet.

8.3. Innan man skickar en begäran om betalning, se till att uppgifterna stämmer. Kontakta din chef om du begär betalning för första gången. Ytterligare betalningar kommer att göras automatiskt.

8.4 Betalningar görs enligt uppgifterna som specificerats av Affiliate under registrering. Uppgifterna kan ändras genom att kontakta support@partners1xbit.com. 1xBit åtar sig att betala eventuella transaktionskostnader när de överför betalningar till Affiliate.

9. Förfarande vid tvistlösning

9.1. Affiliate kan ifrågasätta alla beslut tagna av representanter från Affiliateprogrammet. För att göra det ska Affiliate kontakta Affiliateprogrammets Supportservice och presentera sin sak.

9.2. Affiliate ska skicka all information skriftligen till Affiliateprogrammets Supportservice officiella e-postadress, Kontaktuppgifterna till Supportservice finns på Affiliateprogrammets webbplats.

9.3. Affiliateprogrammets Supportservice ska ha rätt att vägra att behandla ett klagomål om Affiliate misslyckas att tillhandahålla bevis för brott mot överträdelsen.

9.4. Fristen för behandling av ett klagomål ska vara 14 (fjorton) arbetsdagar från det datum det tagits emot.

9.5. Efter att ha övervägt klagomålet är alla beslut som fattas av Företaget slutgiltiga och kan inte revideras. Företaget reserverar sig rätten att radera all kommunikation innehållandes svordomar, förolämpningar, anstiftan till våld eller falska anklagelser, och att vederbörligen avbryta samarbetet med en Affiliate som ansvarar för att skicka sådan kommunikation.