PRAVIDLÁ A PODMIENKY
(ďalej len „dohoda“)

Všeobecné definície

Stávková Spoločnosť - internetový zdroj 1xBit (ďalej len „spoločnosť“), kde sa používateľom ponúkajú prostriedky online stávkovania.

Hlavná Značka Spoločnosti - sada komponentov, ktoré odlišujú spoločnosť od ostatných, vďaka čomu je medzi používateľmi ľahko rozpoznateľná. Hlavnou Značkou Spoločnosti (ďalej len značka spoločnosti) pre tento Affiliate Program je 1xBit.

Webové stránky alebo zdroje Spoločnosti (ďalej tiež 1xBit) - jedna alebo viacero webových stránok Spoločnosti obsahujúcich úplne alebo čiastočne Značku Spoločnosti v názve domény.

Produkty Spoločnosti - služba alebo súbor služieb ponúkaných používateľom zo zdrojov Spoločnosti.

Affiliate program - druh spolupráce medzi Spoločnosťou a Partnerom, ktorý sa realizuje prostredníctvom zdrojov Spoločnosti, najmä https://partners1xbit.com/, pričom Affiliate pomocou svojich vlastných zdrojov alebo zdroja môže inzerovať služby Spoločnosti a dostávať za to odmenu. Základné princípy tohto typu spolupráce sú uvedené nižšie a budú považované za akceptované Partnerom od okamihu jeho registrácie v Partnerskom programe na https://partners1xbit.com/.

Affiliate - webmaster (fyzická alebo právnická osoba), ktorý spĺňa podmienky Partnerského programu na partners1xbit.com a ktorého hlavným cieľom je prilákať nových používateľov k zdrojom Spoločnosti a propagovať jej produkty.

Affiliate Účet - osobný účet Affiliate v Affiliate programe.

Noví Používatelia - používatelia, ktorí predtým nemali založený žiadny hráčsky účet na žiadnom webe 1xBit, boli prilákaní Partnerom na web Spoločnosti špecifickými prostriedkami, zaregistrovali si hráčsky účet na 1xBit a vykonali prvý vklad.

Referral Odkaz - odkaz na webovú stránku Spoločnosti, ktorý obsahuje jedinečný identifikátor pridruženého subjektu.

Príjmy - peňažné odmeny, ktoré Affiliate partner získal ako províziu na základe zisku Spoločnosti z Nových Používateľov, ktorých Affiliate partner odporučil.

Platba - platba (zárobok), ktorá sa prevádza Partnerovi z interného účtu Affiliate Programu prostredníctvom externého platobného systému.

Reportovacie obdobie - určité časové obdobie, počas ktorého môže Affiliate sledovať výsledky svojej práce v rámci Affiliate Programu.

Reklamné Materiály - textové, grafické, zvukové, obrazové a zmiešané materiály reklamného charakteru, ktoré slúžia na propagáciu produktov Spoločnosti na internete.

Pravidlá a Podmienky Dohody

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Affiliate partner sa zaväzuje prečítať si a porozumieť podmienkam Partnerského Programu pred začatím práce so Spoločnosťou a akceptovať ich.

1.2. Členom Partnerského programu sa môže stať iba používateľ vo veku nad 18 rokov splnením podmienok.

Spoločnosť nezodpovedá tretím stranám za nedodržanie ustanovení o vekových obmedzeniach zo strany Affiliate. Ak dôjde k porušeniu tohto článku, Spoločnosť má právo odmietnuť vyplatenie zárobkov Affiliate a zmraziť jeho Affiliate účet.

1.3. Affiliate Partner nesie plnú zodpovednosť za bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov vrátane používateľských mien a hesiel. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za stratu osobných údajov u Affiliate a/alebo za ich prenos tretím stranám.

1.4. Prostredníctvom Partnerského programu si Spoločnosť vyhradzuje právo odmietnuť spoluprácu s ktorýmkoľvek Affiliate Partnerom. Spoločnosť nie je povinná odôvodniť svoje odmietnutie.

1.5. Spoločnosť má právo na vykonanie akýchkoľvek zmien v tejto Zmluve a vždy, keď je to možné, sa oznámenie o akýchkoľvek významných zmenách zašle na e-mailovú adresu uvedenú Affililate Partnerom v jeho Affiliate účte.

Uplatniteľnou verziou Zmluvy je verzia, ktorá je zverejnená na webových stránkach Partnerského Programu.

1.6. Affiliate Partner sa môže zaregistrovať do Partnerského Programu iba raz. Preregistrácia, a to aj v rámci sub-affiliate, je prísne zakázaná.

2. Distribúcia reklamných materiálov

2.1. Spolupráca s Affiliate Partnerom ako súčasť Affiliate programu znamená distribúciu reklamných materiálov pre zdroj alebo zdroje Affiliate Partnera.

2.2. Pri distribúcii Reklamných Materiálov v rámci spolupráce so Spoločnosťou musí Affiliate Partner striktne dodržiavať zákony platné v krajine, kde sú Reklamné Materiály distribuované, s požiadavkami regulačných orgánov a etickými normami a používať iba také Reklamné Materiály, ktoré boli Spoločnosťou moderované a schválené.

2.3. Keď Affiliate Partner pripravuje svoje vlastné Reklamné Materiály, musí predložiť uvedené Reklamné Materiály zástupcovi Affiliate programu na moderovanie a schválenie. Ak dôjde k porušeniu tohto článku Zmluvy, bude Affiliate Partner čeliť následkom uvedeným v článku 2.8 Zmluvy.

2.4. Affiliate Partner sa zaväzuje monitorovať relevantnosť a presnosť Reklamných Materiálov distribuovaných na jeho zdroj alebo zdroje (webové stránky, sociálne siete, instant messenger atď.). *

*Medzi Irelevantné Reklamné Materiály patria:

- nesprávne podmienky pre propagačné akcie, bonusy a špeciálne ponuky;

- zastarané kreatívne nápady;

- reklamné materiály obsahujúce zastarané logo Spoločnosti;

- reklamné materiály, ktoré používajú názov Spoločnosti alebo niektorej z jej značiek a ktoré obsahujú odkazy na webové stránky konkurencie.

Ak sa Reklamné Materiály považujú za irelevantné, Spoločnosť má právo na okamžité prehodnotenie podmienok dohody s Affiliate Partnerom, pričom si vyhradzuje právo zablokovať jeho Affiliate účet.

2.5. Affiliate Partner nesie plnú a výlučnú zodpovednosť za prevádzkovanie zdroja alebo zdrojov, v ktorých sa Reklamné Materiály distribuujú, a za obsah uvedeného zdroja alebo zdrojov.

2.6. Affiliate Partner sa zaväzuje zabrániť distribúcii akýchkoľvek materiálov na svoj zdroj alebo zdroje, ktoré sú ohováračské, predmetom vekových obmedzení, nezákonné, škodlivé, hrozivé, obscénne, rasovo alebo etnicky netolerantné alebo inak nežiaduce alebo diskriminačné, násilné, politicky nesprávne alebo inak kontroverzné, alebo porušujúce práva Spoločnosti alebo práva tretích strán.

2.7. Affiliate Partner nesmie distribuovať žiadne Reklamné Materiály alebo obsah propagujúci webové stránky spoločnosti v krajinách, kde je to zakázané, vrátane krajín, v ktorých sa regulačné normy stále vyvíjajú.

2.8. Spoločnosť nebude zodpovedná za akékoľvek nároky tretích strán týkajúce sa zdroja alebo zdrojov Affiliate Partnera alebo akýchkoľvek produktov alebo služieb Affiliate Partnera.

Ak sa zistí, že Reklamné Materiály na zdroji alebo zdrojoch Affiliate Partnera porušujú túto Zmluvu, bude Affiliate Partnerovi zaslané varovanie so žiadosťou o výmenu týchto materiálov. Affiliate partner súhlasí s odstránením problému do 5 (piatich) pracovných dní.

Ak záležitosť zostane nevyriešená, potom si Spoločnosť prostredníctvom Affiliate programu vyhradzuje právo blokovať Platby Affiliate partnerovi, kým sa problém neodstráni.

V prípade opakovaného porušovania tohto článku Zmluvy má Spoločnosť prostredníctvom Affiliate programu právo na revíziu podmienok spolupráce s Affiliate Partnerom.

3. Zdroje premávky

3.1. Pri registrácii sa Affiliate Partner zaväzuje poskytnúť komplexné informácie o zdrojoch premávky, ktoré zamýšľa využívať pri spolupráci so Spoločnosťou.

3.2. Affiliate Partner nesie zodpovednosť za akékoľvek zámerné utajenie zdrojov premávky. V prípade, že sa zistí, že Affiliate Partner úmyselne zakrýva zdroje premávky, Spoločnosť si vyhradzuje právo zablokovať Platby a prehodnotiť podmienky spolupráce s Affiliate Partnerom.

3.3. Moderačná Služba Spoločnosti bude monitorovať súlad so zdrojmi premávky používanými Affiliate Partnerom. Affiliate Partner môže kontaktovať Službu Podpory Affiliate Programu a požiadať o vysvetlenia.

4. Obmedzenia týkajúce sa používania duševného vlastníctva spoločnosti

4.1. Affiliate Partnerovi je zakázané úplne alebo čiastočne kopírovať vzhľad webových stránok alebo jednotlivých hlavných stránok Hlavnej Značky Spoločnosti, ako aj webových stránok s obchodnými menami a ochrannými známkami registrovanými Spoločnosťou. Webové stránky alebo hlavné stránky Affiliate Partnera navyše nesmú vzbudzovať dojem, že sú spravované alebo spojené s Hlavnou Značkou Spoločnosti alebo s ktoroukoľvek z jej pridružených značiek.

4.2. Affiliate Partner nebude mať právo používať logá, grafické a marketingové materiály Spoločnosti bez súhlasu zástupcov Spoločnosti, s výnimkou materiálov, ktoré sú prijímané ako súčasť Affiliate Programu.

4.3. Affiliate Partner sa zaväzuje, že nebude registrovať alebo používať akékoľvek zmeny názvu Hlavnej Značky Spoločnosti alebo iných značiek Spoločnosti v adrese svojej webovej stránky (názov domény), interných stránok alebo mobilných aplikácií. „Variácia“ znamená akýkoľvek názov, ktorý obsahuje alebo sa skladá z názvu akejkoľvek značky Spoločnosti alebo ktorý je natoľko podobný názvu ochrannej známky Spoločnosti, že to môže spôsobiť nedorozumenie. Affiliate Partner súhlasí s tým, že Spoločnosť má právo určiť pravdepodobnosť takéhoto nedorozumenia.

4.4. Affiliate Partner nebude mať právo získavať/registrovať/používať kľúčové slová, vyhľadávacie dotazy alebo iné identifikátory na použitie v akýchkoľvek vyhľadávacích nástrojoch, portáloch, reklamných službách alebo iných vyhľadávacích/referenčných službách, ktoré sú zhodné alebo podobné akýmkoľvek obchodným názvom (ochranným známkam) Spoločnosti alebo akejkoľvek inej značky vo vlastníctve Spoločnosti. Patria sem meta tagy na webových stránkach Affiliate Partnera, ktoré sú identické alebo podobné akýmkoľvek obchodným názvom Spoločnosti (ochranné známky).

Affiliate Partner nemá právo na vytváranie stránok a/alebo skupín na žiadnych sociálnych sieťach (vrátane, ale bez obmedzenia na Facebook, Twitter atď.), ktoré môžu byť nesprávne interpretované ako stránky alebo skupiny Spoločnosti a/alebo značiek Spoločnosti.

Affiliate Partner sa tiež zaväzuje, že nebude vytvárať alebo distribuovať mobilné alebo webové aplikácie alebo webové stránky, ktoré môžu byť nesprávne interpretované ako aplikácie alebo webové stránky značiek Spoločnosti.

4.5. V prípade, že je niektorý z čl. 4.1 - 4.4 tejto zmluvy porušený, bude mať Spoločnosť právo prehodnotiť podmienky spolupráce s Affiliate Partnerom.

5. Konkurencia

5.1. Affiliate Partner sa zaväzuje, že nebude distribuovať ani rozširovať Reklamné Materiály v mene administratívy, manažérov alebo iných zamestnancov spoločnosti, najmä v rámci Affiliate Programu. Všetky Reklamné Materiály a reklamná snaha voči zákazníkom v mene Spoločnosti sa budú posielať z oficiálnych e-mailových adries uvedených na webových stránkach Spoločnosti.

5.2. Affiliate Partner nebude mať právo kontaktovať žiadnych zákazníkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude mať za následok konkurenciu medzi Affiliate Partnerom a Spoločnosťou, pokiaľ ide o propagáciu webovej stránky alebo webových stránok.

5.3. Ako prostriedok inzercie Spoločnosti je Partnerovi zakázané používať poštový spam, kontextovú inzerciu s ktoroukoľvek zo Značiek Spoločnosti a reklamné formáty ako clickunder a popunder.

5.4. Affiliate Partner súhlasí s tým, že nebude ponúkať ani poskytovať stimuly (finančné ani iné) za registráciu, vklad alebo akékoľvek ďalšie kroky voči potenciálnemu novému používateľovi Spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti v rámci Affiliate Programu, s výnimkou štandardných propagačných programov, ktoré Spoločnosť môže čas od času poskytovať prostredníctvom Affiliate Programu.

5.5. Affiliate Partnerovi je zakázané registrovať svoj vlastný hráčsky účet v Spoločnosti prostredníctvom svojho Referenčného Odkazu a domáhať sa spolupráce s inými používateľmi.

5.6. Affiliate Partner má zakázané používať metódu stuffing súborov cookie, a to:

- otvorenie webovej stránky 1xBit v iframe v nulovej veľkosti alebo v neviditeľnej zóne;

- implementáciu tagov, skriptov súborov cookie a iných manipulácií tohto druhu.

5.7. V prípade, že je niektorý z čl. 5.1 - 5.6 tejto Zmluvy porušený, Spoločnosť si vyhradzuje právo na prehodnotenie podmienok spolupráce s Affiliate Partnerom a môže uzavrieť jeho Affiliate Účet.

6. Dôverné informácie

6.1. Počas obdobia platnosti tejto Zmluvy môžu byť Affiliate Partnerovi poskytované dôverné informácie týkajúce sa podnikania Spoločnosti, jej operácií, technológií a Affiliate Programu (vrátane napríklad zárobkov a iných provízií, ktoré Affiliate Partner prijíma ako súčasť Affiliate Programu).

6.2. Affiliate Partner sa zaväzuje, že nebude zverejňovať ani prenášať žiadne dôverné informácie tretím stranám, pokiaľ nebude mať predchádzajúci písomný súhlas Spoločnosti. Affiliate Partner použije dôverné informácie iba na dosiahnutie cieľov tejto Zmluvy. Povinnosti Affiliate Partnera týkajúce sa dôverných informácií pretrvávajú aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy.

6.3. V prípade, že je niektorý z čl. 6.1 - 6.2 tejto Zmluvy porušený, Spoločnosť má právo ukončiť Zmluvu s Affiliate Partnerom a uplatniť pokuty v súlade s platnými zákonmi o ochrane dôverných informácií.

7. Provízia za prilákanie nových používateľov

7.1. Príjmy Affiliate Partnera nebudú mať pevnú hodnotu a budú závisieť od príjmu Spoločnosti získaného od nových používateľov, ktorí sa zaregistrovali pomocou odkazu sprostredkovanom Affiliate Partnerom, ako aj od kvality premávky.

7.2 Ihneď po registrácii má každý nový Affiliate Partner nárok na províziu vo výške 25% (dvadsaťpäť percent) z čistého zisku Spoločnosti prijatého od nových používateľov privedených Affiliate Partnerom. Percento provízie je možné zvýšiť až na 30% (tridsať percent), 35% (tridsaťpäť percent) alebo 40% (štyridsať percent) v závislosti od čistého zisku Spoločnosti od používateľov, ktorých privedie Affiliate Partner. Percento prijatej provízie sa zvyšuje automaticky so zvyšujúcim sa ziskom Affiliate Partnera.

Affiliate Partner dostane:

25%, ak je mesačný čistý zisk Spoločnosti zo stávkovania až do 200 mBTC;

30%, ak je mesačný čistý zisk Spoločnosti zo stávkovania medzi 200 mBTC a 700 mBTC;

35%, ak je mesačný čistý zisk Spoločnosti zo stávkovania medzi 700 mBTC a 1000 mBTC;

40%, ak je mesačný čistý zisk Spoločnosti zo stávkovania vyšší ako 1000 mBTC.

Zisk Affiliate Partner sa počíta ako percento z čistého zisku zo stávkovania od používateľov privedených Affiliate Partnerom. Čistý zisk zo stávkovania = celková stavená suma - celková výhra - celkový počet získaných bonusov - poplatky platobného systému.

Sadzba provízie Affiliate Partnera sa môže meniť. Ak k tomu dôjde, bude o tom Affiliate Partner informovaný e-mailom.

7.3. Ak v priebehu 3 (troch) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov Affiliate Partner nepriláka 3 (troch) Nových Používateľov, Spoločnosť má právo (ale nie je povinná) zmeniť podmienky spolupráce s Affiliate Partnerom, a to aj znížením výšky provízie, ktorú má Affiliate Partner prijať alebo pozastavenie používania Affiliate Účtu v Affiliate Programe. V individuálnych prípadoch môže byť nastolená otázka ukončenia platnosti súčasnej dohody s Affiliate Partnerom.

Na druhej strane, Affiliate Partner, ktorý proaktívne propaguje značky Spoločnosti, môže byť odmenený zlepšením podmienok spolupráce, najmä zvýšením výšky provízie. Partner bude o tom informovaný e-mailom odoslaným na adresu uvedenú v účte Affiliate Partnera.

8. Výplata provízie

8.1 Affiliate Partner môže dostávať zárobky raz týždenne (každý utorok, za obdobie od pondelka do nedele predchádzajúceho týždňa, vrátane), ale iba ak sa vopred dohodol na podrobnostiach platby s manažérom Spoločnosti a ak zarobené prostriedky prekročia minimálnu hodnotu platby 2,5 mBTC.

Pokiaľ Affiliate Partner nemá na svojom Affiliate Účte vyššie uvedenú minimálnu čiastku, potom sa finančné prostriedky automaticky prevedú do nasledujúceho obdobia atď., až kým sa nezhromaždí požadovaná suma. Záporný zostatok sa taktiež prenáša do nasledujúceho mesiaca.

8.2. Affiliate Program Spoločnosti má právo odložiť Platby Affiliate Partnerovi až o 2 (dva) mesiace v prípade nepredvídaných technických porúch v Affiliate Programe alebo v prípade, že je potrebné overiť Affiliate Partnera a jeho zdroje premávky. V prípade, že sa Platba oneskorí, môže Affiliate Partner objasniť dôvody omeškania s manažérom Spoločnosti zastupujúcim Affiliate Program.

8.3. Pred odoslaním žiadosti o Platbu sa uistite, že sú všetky detaily správne. Ak žiadate o Platbu prvýkrát, kontaktujte svojho nadriadeného. Ďalšie Platby sa uskutočnia automaticky.

8.4. Platby sa uskutočňujú podľa podrobností uvedených Affiliate Partnerom počas registrácie. Podrobnosti je možné zmeniť na adrese support@partners1xbit.com. Spoločnosť 1xBit sa zaväzuje zaplatiť akékoľvek transakčné poplatky pri prevode platieb na Affiliate Partnera.

8.5. Ak sa v prevádzke Affiliate subjektu zistia Nečestní Noví Užívatelia, Spoločnosť je oprávnená vypovedať súčasnú zmluvu s Affiliate subjektom bez predchádzajúceho upozornenia alebo bez umožnenia výberu prostriedkov.

To, či je Nový Užívateľ "nečestný" alebo nie, sa určuje v súlade s odsekom 2.19 "Všeobecných Ustanovení".

9. Postup urovnávania sporov

9.1. Affiliate Partner môže napadnúť akékoľvek rozhodnutia prijaté zástupcami Affiliate Programu. Za týmto účelom sa Affiliate Partner spojí so Službou Podpory Affiliate Programu a predloží svoj prípad.

9.2. Affiliate Partneri musia všetky informácie zaslať iba písomne na oficiálnu e-mailovú adresu Služby Podpory Affiliate Programu. Kontaktné údaje Služby Podpory sú uvedené na webových stránkach Affiliate Programu.

9.3. Služba Podpory Affiliate Programu má právo odmietnuť posúdenie sťažnosti, ak Affiliate Partner neposkytne dôkazy o neporušení.

9.4. Lehota na posúdenie sťažnosti je 14 (štrnásť) pracovných dní od dátumu jej prijatia.

9.5. Po posúdení sťažnosti sú akékoľvek rozhodnutia Spoločnosti týkajúce sa Affiliate Programu konečné a nepodliehajú revízii. Spoločnosť si vyhradzuje právo vymazať všetku komunikáciu obsahujúcu vulgárne výrazy, urážky, podnecovanie k násiliu alebo krivé obvinenia a náležito pozastaviť spoluprácu s Affiliate Partnerom zodpovedným za zasielanie takejto komunikácie.