VŠEOBECNÉ PODMIÍNKY
(dále jen Smlouva)

Obecné definice

Sázková kancelář – internetový zdroj 1xBit (dále jen „Společnost“), který svým uživatelům nabízí možnost sázet na události online.

Hlavní značka Společnosti – soubor prvků, které odlišují Společnost od ostatních a díky kterým je pro uživatele snadno rozpoznatelná. Hlavní značkou Společnosti (dále jen „Značka společnosti“) tohoto partnerského programu je 1xBit.

Webová stránka nebo zdroj Společnosti (dále také jen 1xBit) – jedna nebo více webových stránek Společnosti, které vnázvu domény zcela nebo částečně obsahují Značku společnosti.

Produkty společnosti – služby nebo soubory služeb nabízených uživatelům ze zdrojů Společnosti.

Partnerský program – typ spolupráce mezi Společností a Partnerem, realizovaný prostřednictvím zdrojů Společnosti, zejména https://partners1xbit.com/, v jehož rámci může Partner propagovat služby Společnosti pomocí vlastního zdroje či zdrojů a dostávat za to odměnu. Základní principy tohoto typu spolupráce jsou uvedeny níže a jsou považovány za přijaté Partnerem od okamžiku jeho registrace v Partnerském programu na https://partners1xbit.com/.

Partner – webmaster (fyzická nebo právnická osoba), který splňuje podmínky Partnerského programu na webových stránkách partners1xbit.com a jehož hlavním cílem vrámci Partnerského programu je přilákat Nové uživatele na zdroje Společnosti a propagovat její produkty.

Účet partnera – osobní účet Partnera v Partnerském programu.

Noví uživatelé – uživatelé, kteří dříve neměli účet na žádné webové stránce 1xBit, byli přizváni Partnerem na webové stránky Společnosti prostřednictvím speciálních nástrojů, zaregistrovali si herní účet na 1xBit a provedli první vklad.

Odkaz na doporučení – odkaz na webové stránky Společnosti, který obsahuje jedinečný identifikátor Partnera.

Výdělek – peněžní odměna, kterou Partner obdrží jako provizi ze zisku Společnosti od nových uživatelů, které Partner odkázal.

Platba – platba (výdělek), která je Partnerovi převedena z interního účtu Partnerského programu do externího platebního systému.

Vykazovací období – určité časové období, během něhož může Partner sledovat výsledky své práce v rámci Partnerského programu.

Reklamní materiály – textové, grafické, zvukové, video a smíšené reklamní materiály, sloužící k propagaci produktů Společnosti na internetu.

Podmínky smlouvy

1. Obecná ustanovení

1.1. Partner se zavazuje, že se před zahájením spolupráce se Společností seznámí s podmínkami Partnerského programu, porozumí jim a přijme je.

1.2. Do partnerského programu se může zapojit a plnit jeho podmínky pouze uživatel starší 18 let.

Společnost nenese odpovědnost za nedodržení ustanovení o plnoletosti Partnera vůči třetím stranám. V případě porušení této doložky má Společnost právo odmítnout vyplatit Partnerovi Výdělek a zmrazit jeho Účet partnera.

1.3. Veškerou odpovědnost za bezpečnost osobních údajů, jejich uložení, včetně přihlašovacího jména a hesla, nese Partner. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu osobních údajů Partnerem a/nebo jejich předání třetím stranám.

1.4. Společnost si prostřednictvím Partnerského programu vyhrazuje právo odmítnout spolupráci sjakýmkoli Partnerem. Vtakovém případě není Společnost povinna své odmítnutí zdůvodnit.

1.5. Společnost má právo provádět jakékoli změny této Smlouvy, přičemž oznámení o podstatných změnách bude pokud možno zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Partnerem vjeho Účtu partnera.

Platnou verzí Smlouvy je verze, která je zveřejněna na webových stránkách Partnerského programu.

1.6. Partner se může do Partnerského programu zaregistrovat pouze jednou. Opakovaná registrace, včetně registrace jako sub-partner, je přísně zakázána.

2. Umístění propagačních materiálů

2.1. Spolupráce v rámci Partnerského programu s Partnerem zahrnuje umístění Propagačních materiálů na zdroj nebo zdroje Partnera.

2.2. Při umisťování Propagačních materiálů v rámci spolupráce se Společností je Partner povinen striktně dodržovat zákony platné v zemi, kde jsou Propagační materiály distribuovány, požadavky regulačních orgánů a etické normy a používat pouze Propagační materiály, které byly moderovány a schváleny Společností.

2.3. Pokud Partner připravuje své vlastní Propagační materiály, musí tyto Propagační materiály předložit zástupci Partnerského programu k moderování a schválení. V případě porušení tohoto bodu Smlouvy nastávají důsledky uvedené v bodě 2.8 Smlouvy.

2.4. Partner se zavazuje sledovat relevanci a správnost Propagačních materiálů umístěných na jeho zdroji nebo zdrojích (webové stránky, sociální sítě, messengery atd.). *

*Mezi nerelevantní Propagační materiály patří:
- nesprávné podmínky propagačních akcí, bonusů a speciálních nabídek;
- zastaralé kreativy;
- propagační materiály obsahující zastaralé logo Společnosti;
- propagační materiály, které používají název Společnosti nebo některé z jejích značek a které obsahují odkazy vedoucí na webové stránky konkurence.

Pokud jsou Propagační materiály považovány za nerelevantní, má Společnost právo neprodleně znovu projednat podmínky Smlouvy s Partnerem, přičemž si vyhrazuje právo zablokovat Účet partnera.

2.5. Partner nese výhradní a plnou odpovědnost za obsah, provoz a údržbu zdroje nebo zdrojů, na kterém jsou umístěny Propagační materiály.

2.6. Partner zaručuje a zavazuje se zabránit umístění na svém zdroji nebo zdrojích a šíření jakýchkoli materiálů, které jsou hanlivé, podléhají věkovému omezení, nezákonné, škodlivé, výhružné, obscénní, rasově nebo etnicky nesnášenlivé nebo jinak nežádoucí či diskriminační, násilné, politicky nekorektní nebo jinak kontroverzní nebo porušující práva Společnosti nebo práva třetích stran.

2.7. Partner nesmí umístit žádné Propagační materiály nebo obsah propagující webové stránky Společnosti v zemích, kde je to zakázáno, včetně zemí, kde se regulační normy teprve vytvářejí.

2.8. Společnost nenese odpovědnost za žádné nároky třetích stran týkající se zdroje nebo zdrojů Partnera, ani za žádné produkty nebo služby snimi spojené.

Pokud je na zdroji nebo zdrojích Partnera umístěn jakýkoli Propagační materiál, který porušuje tuto Smlouvu, bude Partnerovi zasláno upozornění sžádostí o nahrazení takového materiálu. Partner se zavazuje vyřešit problém do 5 (pěti) pracovních dnů.

Pokud problém zůstane nevyřešen, Společnost si v rámci Partnerského programu vyhrazuje právo zablokovat Platby Partnerovi, dokud nebude problém vyřešen.

V případě opakovaného porušení tohoto bodu Smlouvy má Společnost právo znovu projednat podmínky spolupráce s Partnerem v rámci Partnerského programu.

3. Zdroje návštěvnosti

3.1. Při registraci se Partner zavazuje poskytnout úplné informace o zdrojích návštěvnosti, které hodlá využít ve spolupráci se Společností.

3.2. Partner nese odpovědnost za jakékoli úmyslné zatajení zdrojů návštěvnosti. Vpřípadě zjištěné skutečnosti, že Partner úmyslně zatajil zdroje provozu, vyhrazuje si Společnost právo zablokovat Platby a znovu projednat podmínky spolupráce s Partnerem.

3.3. Moderátorská služba Společnosti kontroluje soulad zdrojů provozu používaných Partnerem. Partner se může pro vysvětlení obrátit na Službu podpory Partnerského programu.

4. Používání duševního vlastnictví společnosti

4.1. Partnerovi je zakázáno zcela nebo částečně kopírovat vzhled hlavních webových stránek Značky společnosti nebo jednotlivých vstupních stránek, jakož i stránek obchodních názvů a ochranných známek registrovaných Společností. Webové stránky nebo vstupní stránky Partnera nesmí vzbuzovat dojem, že jsou spravovány nebo spojeny se Značkou společnosti nebo sněkterou z jejích přidružených značek.

4.2. Partner není oprávněn používat loga, grafiku nebo marketingové materiály Společnosti bez souhlasu jejích zástupců, s výjimkou materiálů, které obdrží v rámci Partnerského programu.

4.3. Partner se zavazuje, že v adrese (doméně) svých webových stránek, interních stránek a mobilních aplikací nezaregistruje ani nepoužije jakoukoli variantu názvu Značky společnosti nebo jiných značek Společnosti, která obsahuje nebo se skládá z názvu jakékoli ochranné známky Společnosti nebo která je natolik podobná s názvem ochranné známky Společnosti, že by mohla vést k záměně. Partner souhlasí s právem Společnosti posoudit v tomto případě míru záměny.

4.4. Partner není oprávněn pořizovat/registrovat/používat klíčová slova, vyhledávací dotazy nebo jiné identifikátory pro použití vjakýchkoli vyhledávačích, portálech, reklamních službách nebo jiných vyhledávacích/referenčních službách, které jsou totožné nebo podobné obchodním názvům (ochranným známkám) Společnosti nebo jakékoli jiné značce vlastněné Společností, ani metatagy na webových stránkách Partnera, které jsou totožné nebo podobné jakýmkoli obchodním názvům (ochranným značkám) Společnosti.

Partner nesmí vytvářet stránky a/nebo skupiny na jakýchkoli sociálních sítích (mimo jiné včetně Facebooku, Twitteru atd.), které by mohly být nesprávně zaměněny za stránky nebo skupiny Společnosti a/nebo značek Společnosti.

Partner také souhlasí s tím, že nebude vytvářet ani distribuovat mobilní nebo webové aplikace, jakož i webové stránky, které by mohly být mylně zaměněny za aplikace nebo webové stránky značek Společnosti.

4.5. V případě porušení kteréhokoli z bodů 4.1 – 4.4 této Smlouvy je Společnost oprávněna podmínky spolupráce s Partnerem přehodnotit.

5. Konkurence

5.1. Partner souhlasí s tím, že nebude zveřejňovat nebo distribuovat propagační materiály jménem vedení, manažerů nebo jiných zaměstnanců Společnosti a zejména Partnerského programu. Veškeré propagační materiály a komunikace se zákazníky jménem Společnosti jsou zasílány z oficiálních e-mailových adres uvedených na webových stránkách Společnosti.

5.2. Partner nesmí kontaktovat potenciální zákazníky jakýmkoli způsobem, který by vedl ke konkurenci mezi Partnerem a Společností, pokud jde o propagaci webové stránky nebo stránek.

5.3. Partnerům je zakázáno používat e-mailový spam, kontextovou reklamu sjakoukoli Značkou společnosti a reklamní formáty, jako jsou clickunder a popunder.

5.4. Partner souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu Společnosti v rámci Partnerského programu nebude nabízet ani poskytovat pobídky (finanční či jiné) na registraci, provedení vkladu nebo jakékoli jiné akce potenciálním novým uživatelům Společnosti, s výjimkou standardních propagačních programů, které Společnost může čas od času poskytovat prostřednictvím Partnerského programu.

5.5. Partnerovi je zakázáno registrovat si u Společnosti vlastní herní účet prostřednictvím svého odkazu na doporučení a spolčovat se s jinými uživateli.

5.6. Partnerovi je zakázáno používat tzv. cookies stuffing, a to zejména:
- otevírat webové stránky 1xBit v iframe s nulovou velikostí a v neviditelné zóně;
- instalovat tagy, skripty souborů cookie a dalších podobné manipulace.

5.7. V případě porušení kteréhokoli z bodů 5.1 – 5.6 této Smlouvy si Společnost vyhrazuje právo přehodnotit podmínky spolupráce s Partnerem, což může vést k uzavření Účtu partnera.

6. Důvěrné informace

6.1. Během doby trvání této Smlouvy mohou být Partnerovi poskytnuty důvěrné informace týkající se podnikání Společnosti, operací, technologií a Partnerského programu (včetně například Výdělků a jiných provizí obdržených Partnerem v rámci Partnerského programu).

6.2. Partner souhlasí s tím, že nebude zveřejňovat ani sdílet žádné Důvěrné informace s třetími stranami, pokud k tomu Partner nemá předchozí písemný souhlas Společnosti. Partner se zavazuje používat Důvěrné informace pouze pro účely této Smlouvy. Povinnosti Partnera týkající se Důvěrných informací zůstávají v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

6.3. V případě porušení kteréhokoli z bodů 6.1 – 6.2 této Smlouvy je Společnost oprávněna ukončit Smlouvu s Partnerem a uplatnit sankce podle platných právních předpisů na ochranu důvěrných informací.

7. Provize za získávání nových uživatelů

7.1. Výdělek Partnera není pevně stanoven, závisí na příjmech Společnosti získaných od nových uživatelů, kteří se zaregistrovali pomocí Odkazu na doporučení Partnera, jakož i na kvalitě návštěvnosti.

7.2. Nový Partner má ihned po registraci nárok na provizi ve výši 25 % (dvacet pět procent) z čistého zisku Společnosti získaného díky Novým uživatelům, které Partner přizval. Výše provize může být zvýšena až na 30 % (třicet procent), 35 % (třicet pět procent) a 40 % (čtyřicet procent) v závislosti na čistém zisku Společnosti zuživatelů přizvaných Partnerem. Výše provize se automaticky zvyšuje s nárůstem zisku Partnera.

Provize Partnera se vypočítává následovně:

- pokud čistý zisk Společnosti ze sázení dosáhne 200 mBTC za měsíc, provize bude 25 %;

- pokud čistý zisk Společnosti ze sázení dosáhne 700 mBTC za měsíc, provize bude 30 %;

- pokud čistý zisk Společnosti ze sázení dosáhne 1 000 mBTC za měsíc, provize bude 35 %;

- pokud čistý zisk Společnosti ze sázení překročí 1 mBTC za měsíc, provize bude 40 %.

Zisk Partnera se vypočítává jako procento čistého zisku ze sázek od uživatelů, které Partner přizval. Čistý zisk ze sázení = celková výše sázek – celkové výhry – celkové přijaté bonusy – poplatky platebního systému.

Sazba provize Partnera se může měnit. V takovém případě bude Partner informován e-mailem.

7.3. V případě, že Partner nepřizve 3 (tři) nové uživatele během 3 (tří) po sobě jdoucích kalendářních měsíců, má Společnost právo (nikoliv však povinnost) změnit podmínky spolupráce, včetně snížení provize, kterou Partner obdrží, nebo pozastavení Účtu partnera v Partnerském programu. V některých případech lze zvážit ukončení stávající Smlouvy sPartnerem.

Aktivní přístup Partnera k propagaci Značek společnosti může vést ke zlepšení podmínek spolupráce, zejména ke zvýšení výše provize. O této skutečnosti bude Partner informován e-mailem na adresu uvedenou v Účtu partnera.

8. Platba provize

8.1. Partner může obdržet Výdělek jednou týdně (každé úterý za období od pondělí do neděle předchozího týdne), ale pouze v případě, že se předem dohodl na platebních údajích s manažerem Společnosti a pokud získané prostředky přesahují minimální hodnotu Platby 2,5 mBTC.

Pokud Partner nemá na svém Účtu partnera výše uvedenou minimální částku, budou prostředky automaticky převedeny do dalšího období, dokud se potřebná částka nenashromáždí. Záporný zůstatek se rovněž převádí do dalšího měsíce.

8.2. Partnerský program Společnosti je oprávněn pozastavit Platby Partnerovi až na dobu 2 (dvou) měsíců v případě nepředvídaných technických poruch v rámci Partnerského programu, jakož i v případě potřeby ověřit Partnera a jeho Zdroje návštěvnosti. V případě zpoždění Platby si Partner může důvody vyjasnit s manažerem Společnosti, zástupcem Partnerského programu.

8.3. Před podáním žádosti o Platbu zkontrolujte, že jsou uvedené údaje správné. Pokud žádáte o Platbu poprvé, obraťte se na svého manažera. Následné Platby jsou prováděny automaticky.

8.4. Platby se provádějí podle údajů uvedených Partnerem při registraci. Údaje lze změnit na adrese support@partners1xbit.com. Transakční poplatek za převod Platby Partnerovi hradí 1xBit.

8.5. Pokud jsou v provozu partnera zjištěni nepoctiví noví uživatelé, má společnost právo ukončit stávající smlouvu s partnerem bez předchozího upozornění a bez možnosti výběru finančních prostředků.

O tom, zda je nový uživatel „nepoctivý“, se rozhodne v souladu s odstavcem 2.19 Obecných ustanovení.

9. Postup řešení sporů

9.1. Partner může podat stížnost proti jakémukoli rozhodnutí učiněného zástupci Partnerského programu. Za tímto účelem se musí Partner obrátit na službu podpory Partnerského programu a předložit jí své podněty.

9.2. Veškeré informace jsou Partneři povinni zasílat výhradně písemně na oficiální e-mail služby podpory Partnerského programu. Kontaktní údaje podpůrné služby jsou uvedeny na webových stránkách Partnerského programu.

9.3. Služba podpory Partnerského programu má právo odmítnout projednání stížnosti, pokud Partner nepředloží žádné důkazy o porušení Smlouvy.

9.3. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 14 (čtrnáct) pracovních dnů od okamžiku přijetí stížnosti.

9.4. Rozhodnutí učiněné Společností v rámci Partnerského programu po přezkoumání stížnosti je konečné a nepodléhá revizi. Společnost si vyhrazuje právo odstranit e-maily obsahující neslušné výrazy, urážky, výzvy k násilí, falešná obvinění a pozastavit spolupráci s Partnerem, od kterého takové zprávy obdrží.